Wycena warsztatu samochodowego – jak ją przeprowadzić?

7 grudnia 2022, 12:21

Wycena warsztatu samochodowego jest istotnym elementem przy każdej sukcesji, czyli przekazaniu warsztatu w inne ręce. Niniejszy artykuł jest kontynuacją tekstu dotyczącego sukcesji w warsztacie samochodowym.

Cena akcji Porsche znana

Sukcesja i wycena warsztatu

Warsztat samochodowy może być prowadzony w oparciu o różne przewidziane w polskim prawie formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W przypadku przejścia warsztatu samochodowego w drodze transformacji spółki prawa handlowego dobrze dokonana wycena pozwala na prawidłowe ustalenia majątku spółki zaangażowanej w proces transformacji (łączenie, podział, przekształcenie). Dzięki temu czynione jest zadość zasadzie ochrony praw wspólników, zwłaszcza udziałowców lub akcjonariuszy w spółkach kapitałowych. Dobrze przeprowadzona wycena na potrzeby transformacji pozwala na prawidłowe ustalenie wartości przedsiębiorstwa, a w konsekwencji np. na prawidłowe ustalenie parytetu wymiany akcji lub udziałów.

Wycena warsztatu samochodowego będącego przedmiotem sukcesji spadkowej jest istotna z punktu widzenia spadkobierców, ponieważ po pierwsze pozwala na ustalenie górnej granicy ich odpowiedzialności za długi spadkodawcy, a po drugie pozwala na prawidłowe ustalenie ich wzajemnych rozliczeń (dział spadku) lub rozliczeń z uprawnionymi do zachowku. Podstawą powyższego jest bowiem majątek czynny spadku. W przypadku zbycia warsztatu samochodowego w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, prawidłowa wycena pozwala na ustalenie rozsądnej ceny którą sprzedawca zamierza uzyskać, wartości mienia którego będzie domagał się w zamian czy też wartości przedmiotu darowizny.

Metody wyceny przedsiębiorstwa (warsztatu samochodowego)

Wycena przedsiębiorstwa (warsztatu samochodowego) powinna uwzględniać wszelkie czynniki aktualne i przyszłe oraz metody wyceny, które są powszechnie stosowane na rynku usług motoryzacyjnych. Samo przedsiębiorstwo warsztatu samochodowego nie odznacza się koniecznością stosowania specjalnych metod wyceny. Nadmienić należy, iż wycena dokonana przez profesjonalnego rzeczoznawcę gwarantuje jej pewność oraz to, że została dokonana z należytą starannością. Dzięki czemu otrzymujący takowy raport wchodzi w posiadanie rzetelnej informacji co do rzeczywistej wartości swojego warsztatu.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu wyceny, którą jest warsztat samochodowy, czynności tych można dokonać stosując majątkowe lub dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw.

Przy metodach majątkowych za podstawę wartości przedsiębiorstwa przyjmuje się wartość jego składników majątkowych. Prowadzi to do konkluzji, że przedmiotem wyceny jest majątek przedsiębiorstwa rozumiany jako różnica pomiędzy sumą aktywów a zobowiązaniami obcymi. Do najpopularniejszych metod majątkowych należą:

  • metoda księgowa – polega na wycenie poszczególnych składników aktywów i pomniejszeniu ich o wartość pasywów obcych,
  • metoda skorygowanych aktywów netto – wartość przedsiębiorstwa odzwierciedla wartość składników majątkowych skorygowanych o wartość zobowiązań (pasywa obce) pomijając rolę aktywów i zobowiązania w najbliższej przyszłości,
  • metoda odtworzeniowa – określenie kosztów, jakie konieczne byłyby do poniesienia, aby odtworzyć majątek przedsiębiorstwa do stanu na dzień wyceny przedsiębiorstwa na podstawie przeciętnych cen stosowanych w gospodarce,
  • metoda likwidacyjna – wartość uzyskana ze sprzedaży przedsiębiorstwa, tj. wartości rynkowej poszczególnych składników, praw majątkowych oraz wartości niematerialnych, pomniejszona o zobowiązania do spłaty.

Metody majątkowe są proste w interpretacji, transparentne oraz intuicyjne w porównywaniu otrzymanych wyników. Niemniej jednak, nie uwzględniają one czynników takich jak: efektywność zarządzania majątkiem, zdolność do uzyskania dodatnich przepływów pieniężnych w przyszłości, perspektywy rozwoju. Powyższe prowadzi do tego, iż w dokonywanych wycenach eksperci sięgają również do metod dochodowych. Ich istotą jest założenie na początku dokonywanych obliczeń, że wartość przedsiębiorstwa kształtowana jest przez jego zdolność do osiągania zysków w perspektywie długookresowej.

Najpopularniejszymi metodami dochodowymi są:

  • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – wartość przedsiębiorstwa odpowiada wartości możliwego do wygenerowania dochodu w przyszłości,
  • metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV) – w ramach tej metody dokonuje się wyceny przepływów pieniężnych dyskontowanych nielewarowanym kosztem kapitału własnego, uwzględniając korektę o korzyści wynikające z tarczy podatkowej,
  • metoda przepływów przedsiębiorstwa jako całości (FCFF) – koncentruje się na wycenie przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom kapitału własnego oraz wierzycielom.

Raport z wyceny warsztatu

Efektem pracy eksperta z zakresu wyceny przedsiębiorstw jest opracowany Raport z wyceny. Jest to obszerny dokument w którym znajdują się wszelkie dane niezbędne do przedstawienia sytuacji organizacyjnej, prawnej oraz ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

W raporcie tym znajdują się informacje o działalności przedsiębiorstwa, w skład których wchodzą m.in. historyczny opis działalności, prezentacja produktów i usług przedsiębiorstwa, opis rynku, dane właścicielskie, analiza konkurencji oraz opis głównych aktywów i zobowiązań, a także perspektyw rozwoju. Najważniejszą częścią raportu jest jednak analiza ekonomiczno-finansowa oraz wycena wartości przedsiębiorstwa. To te dwie części pozwalają w sposób bezsprzeczny zobrazować faktyczną sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz jej rzeczywistą wartość. Co istotne, w raporcie eksperci odnoszą się również do danych historycznych. Dzięki czemu możliwe uzyskanie tylko aktualnej informacji o przedsiębiorstwie ale również informacji z lat ubiegłych, które miały wpływ na aktualną sytuację spółki.

Autor: Michał Krzempek, Prezes Zarządu firmy SIPEX SP. Z O.O., zajmującej się wyceną przedsiębiorstw, nieruchomości i znaków towarowych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Kris, 16 grudnia 2022, 16:03 0 0

:-))))

Odpowiedz

Erwin, 5 stycznia 2023, 17:23 0 0

Have you tried CBD Snacks from JUSTCBD?

Odpowiedz