Program kształcenia kadr dla partnerów handlowych Moto-Profilu

, 12 października 2005, 0:00

Jednym z najistotniejszych elementów polityki rynkowej firmy Moto-Profil jest stałe i konsekwentne wspieranie rozwoju firm partnerskich – niezależnych sklepów i hurtowni motoryzacyjnych. Edukacja, szkolenia pracowników to z pewnością najefektywniejszy sposób rozwijania firmy. Temu właśnie celowi służy projekt szkoleniowy, który Moto-Profil wspólnie z firmą Conart uruchamia w październiku bieżącego roku. Szczegółowy opis projektu poniżej.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia.


Środki EFS przeznacza się w Polsce na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności na rynku pracy.


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) koncentruje się na budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Jest to generalny cel SPO RZL, a jego realizacja przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Równomierny rozwój gospodarki zapewni wzrost zatrudnienia i osiągnięcia spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.


Cele SPO RZL zostaną osiągnięte poprzez realizację trzech priorytetów:
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i -społecznej,
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Priorytet 3: Pomoc techniczna


SPO RZL określa, jakie działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy powierzyło Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wdrażanie części współfinansowanego przez EFS Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Część ta to Działanie 2.3. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Jego celem jest podwyższanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez kształcenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.


Kwota na kształcenie przedsiębiorców i ich pracowników w latach 2004-2006 wynosi ponad 250 mln Euro. Środki te zostały rozdzielone na trzy rodzaje działalności szkoleniowej, czyli schematy. Ponad 200 mln. euro (ok. 80 proc) przeznaczonych jest na dotacje w ramach schematu a) „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”, w którym instytucje szkoleniowe w imieniu pracodawców mogą składać wnioski o dofinansowanie szkoleń. Tak więc schemat a) jest formą wspierania inicjatyw oddolnych, generowanych przez samych przedsiębiorców i ich usługodawców.


Conart Sp. z o.o. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2004 r. uzyskało dofinansowanie na realizację szkoleń doskonalących dla firmy Moto-Profil oraz jego kooperantów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 2.3 schemat A: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr . W ramach projektu w 31 szkoleniach weźmie udział ogółem 720 osób ze 150 przedsiębiorstw (Moto-Profil + 149 firm współpracujących). Ogólna wartość projektu to: 546.093,95 zł, z czego 73.116,79 zł wniosą w formie gotówki przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie, natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa to 472.977,16 zł.


Uczestnicy będą mieli zagwarantowane w ramach projektu zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku szkoleniowym, materiały szkoleniowe, notatnik i długopis.

Szkolenia w ramach Projektu realizowane będą od 1 października 2005r. do 31 grudnia 2007r.


Szkolenia przeprowadzone zostaną w oparciu o zastosowanie różnych metod szkoleniowych, służących jak największej aktywizacji uczestników oraz pozwalających na jak najszersze przećwiczenie poszczególnych metod i technik nauczania konkretnych umiejętności.


Szkolenia odbywać się będę w salach szkoleniowych zlokalizowanych w ośrodkach szkoleniowych mających swoją siedzibę w miejscowościach turystycznych. Do dyspozycji trenerów oddany zostanie nowoczesny sprzęt dydaktyczny: zestaw komputerowy – laptop, rzutnik multimedialny, rzutnik folii, ekran, flip-chart, możliwość podłączenia do internetu. Dodatkowo na salach będą znajdowały się wydzielone miejsca na udostępnienie uczestnikom i trenerom serwisu kawowego. Do dyspozycji uczestników szkoleń i trenerów będzie również znajdowało się pełne zaplecze sanitarne.


Zorganizowanie szkoleń w miejscowościach oddalonych od miejsca pracy uczestników ma ogromny wpływ na jakość szkoleń oraz zakres przyswojenia przez nich wiedzy. Duże zaangażowanie uczestników szkoleń w pracę oraz wpływ na wyniki spółek powodowałoby, w przypadku organizacji szkoleń „na miejscu”, iż byłyby one mało efektywne.


Za organizację i sprawną realizację Projektu odpowiadać i dbać będzie zespół pracowników Conart posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, zarządzaniu, organizowaniu i rozliczaniu dużych projektów szkoleniowo-doradczych, co zapewni najwyższy poziom organizowanych szkoleń. Jest to pierwszy i jak na razie jedyny na rynku projekt zorientowany na wsparcie niezależnych firm handlowych drugiego szczebla dystrybucji w sektorze części samochodowych. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta przyczyni się do podniesienia sprawności i konkurencyjności firm handlowych współpracujących z Moto-Profilem.


Grupy szkoleniowe będą liczyły od 20 do 30 osób. Jest to wielkość optymalna ze względu na zakres tematyczny proponowanych szkoleń, których większość ma charakter warsztatów, podczas których realizowane będą ćwiczenia, zadania, case-study, symulacje, itp.

Pełny program i harmonogram projektu szkoleniowego.


Listopad 2005 – Techniki sprzedaży (3 dni: piątek, sobota, niedziela) – 70 osób.
Szkolenie przeznaczone dla handlowców i pracowników działów obsługi klienta małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– filozofia i psychologia sprzedaży
– podstawy zasad komunikacji interpersonalnej
– techniki obsługi klienta


Grudzień 2005 – Nowoczesne techniki zarządzania firmą (2 dni: piątek, sobota) – 50 osób
Szkolenie dla właścicieli i dyrektorów handlowych małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– organizacja firmy
– zarządzanie kadrami
– systemy motywacyjne

Luty 2006 – Negocjacje handlowe (3 dni: piątek, sobota, niedziela) – 70 osób
Szkolenie przeznaczone dla handlowców i menadżerów produktów pracujących w małych i średnich sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych.
– psychologia komunikacji
– psychologia kontaktów handlowych
– strategie i taktyki negocjowania


Kwiecień 2006 – Marketing w firmach handlowych (2 dni: piątek, sobota) – 50 osób
Szkolenie dla właścicieli, dyrektorów handlowych, sprzedaży i marketingu małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– podstawowe zagadnienia marketingu
– marketingowa orientacja firmy
– marketing w firmach handlowych
– organizacja działu marketingu

Lipiec 2006 – Kreatywne myślenie w pracy menedżera (2 dni: piątek sobota) – 40 osób
Szkolenie dla właścicieli i dyrektorów handlowych, sprzedaży małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– kreatywne techniki rozwiązywania problemów


Wrzesień 2006 – Budowanie lojalności klienta (2 dni: piątek, sobota) – 70 osób
Szkolenie przeznaczone dla właścicieli, handlowców i pracowników działów obsługi klienta małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– budowanie długoterminowych relacji z klientami
– lojalność klienta w kontaktach B2B
– programy lojalnościowe

Listopad 2006 – Negocjacje handlowe (3 dni: piątek, sobota, niedziela) – 70 osób
Szkolenie przeznaczone dla handlowców i menadżerów produktów pracujących w małych i średnich sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych.
– psychologia komunikacji
– psychologia kontaktów handlowych
– strategie i taktyki negocjowania


Luty 2007 – Techniki sprzedaży (3 dni: piątek, sobota, niedziela) – 70 osób
Szkolenie przeznaczone dla handlowców i pracowników działów obsługi klienta małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– filozofia i psychologia sprzedaży
– podstawy zasad komunikacji interpersonalnej
– techniki obsługi klienta

Kwiecień 2007 – Marketing w firmach handlowych (2 dni: piątek, sobota) – 50 osób
Szkolenie dla właścicieli i dyrektorów handlowych, sprzedaży i marketingu małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– podstawowe zagadnienia marketingu
– marketingowa orientacja firmy
– marketing w firmach handlowych
– organizacja działu marketingu


Lipiec 2007 – Kreatywne myślenie w pracy menedżera (2 dni: piątek sobota) – 40 osób
Szkolenie dla właścicieli i dyrektorów handlowych, sprzedaży małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– kreatywne techniki rozwiązywania problemów

Wrzesień 2007 – Budowanie lojalności klienta (2 dni: piątek, sobota) – 70 osób
Szkolenie przeznaczone dla właścicieli, handlowców i pracowników działów obsługi klienta małych i średnich sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.
– budowanie długoterminowych relacji z klientami
– lojalność klienta w kontaktach B2B
– programy lojalnościowe


Listopad 2007 – Negocjacje handlowe (trzy dni: piątek, sobota, niedziela) – 70 osób
Szkolenie przeznaczone dla handlowców i menadżerów produktów pracujących w małych i średnich sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych.
– psychologia komunikacji
– psychologia kontaktów handlowych
– strategie i taktyki negocjowania

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!