Bio Service – warsztat przyjazny środowisku

23 kwietnia 2014, 12:12

Inter Cars SA, w ramach projektu ,,Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych.

Bio Service to nowa propozycja Inter Cars SA dla swoich klientów, która jest odpowiedzią na potrzeby warsztatów wynikających z ustawodawstwa dotyczącego ochrony  środowiska. Do 15 marca danego roku należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie dotyczącego rodzajów i ilości odpadów wytworzonych w roku poprzednim, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Niezłożenie takiego sprawozdania zagrożone jest karą w wysokości od 500 zł wzwyż.

W trakcie pracy warsztatów występuje także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, np. podczas lakierowania, stosowania farb, rozpuszczalników, napraw i serwisowania klimatyzacji, podczas eksploatacji pojazdów własnych. Wówczas należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie (do 31 lipca i 31 stycznia) o zakresie korzystania ze środowiska i wyliczyć opłatę. Jednakże w przypadku, gdy wyliczona opłata nie przekracza 400 zł, nie ma obowiązku jej wnoszenia.

Po 1 lipca 2013 r. gminy przejęły również odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstw. Kontrolowana jest zawartość pojemników, odpadów komunalnych oraz to, czy odpady i surowce są prawidłowo posegregowane. Jeżeli źle, to niestety klient spotka się odmową odbioru.

Wybrane przepisy karne Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.( Dz. U. z 08.01.2013r.,poz.21):

Art. 171. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 180. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.

Art. 182. Kto wbrew przepisowi art. 92 miesza oleje odpadowe z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB (organiczne zw. chemiczne zawierające chlor), w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji w olejach odpadowych przekracza dopuszczalne wartości, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną (1.000 -1.000.000 zł) wymierza się za:

1) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych;

2) mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji;

3) zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3;

4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41;

6) dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 93.

 

Więcej informacji na temat Bio Service na: http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=1529

Dowiedz się więcej

Projekt „Bio Service” – Warsztat przyjazny środowisku w Inter Cars SA
Projekt „Bio Service” – Warsztat przyjazny środowisku w Inter Cars SA

Inter Cars SA, w ramach projektu „Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych. Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami zarządzania odpadami. Takie […]

Bio Service – sposób na legalne pozbycie się odpadów z warsztatu
Bio Service – sposób na legalne pozbycie się odpadów z warsztatu

Założeniem projektu Bio Service jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami gospodarowania odpadami powstającymi w ich codziennej działalności. Poniżej przedstawiamy kilka żelaznych zasad, o których należy pamiętać, żeby spełnić obowiązki wynikające z przepisów Ustawy o odpadach. I. Serwis samochodowy jest wytwórcą odpadów W rozumieniu przepisów Ministerstwa Środowiska przez wytwórcę odpadów rozumie […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!