Nowelizacja warunków technicznych

, 16 maja 2011, 0:00

W ostatnim czasie ustawodawca wprowadził zmiany w warunkach technicznych pojazdów. Dnia 4 marca w Dzienniku Ustaw nr 47 pod pozycją 242 zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 21 lutego, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zmiany zaczną obowiązywać po 30 dniach od dnia ogłoszenia, czyli 4 kwietnia tego roku. Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany przytoczone niżej.


Zmiana 1: w § 3, dotyczącym dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która nie może być przekroczona przez poszczególne typy pojazdów, w ust. 1 dodano pkt 10, dotyczący ciągnika rolniczego o kołach ogumionych, z którego wynika, ze dmc ciągnika dwuosiowego nie może przekroczyć 18 ton, a trzyosiowego 24 tony – przy czym udział obciążenia osi kierowanej oraz osi napędowej dla każdego stanu obciążenia ciągnika nie może być mniejszy niż 20% jego masy własnej. Nowe brzmienie w § 3 otrzymał ust. 12: „Dopuszczalna masa całkowita ciągnika rolniczego o kołach ogumionych nie może przekraczać 14 ton, a jej udział na jedną z osi 10 ton. Udział obciążenia osi przedniej dla każdego stanu obciążenia ciągnika nie może być mniejszy niż 20% jego masy własnej; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 kwietnia 2011 r. Dodano także zupełnie nowe ustępy 12a i 12b. Oto ich treść: „12a. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy przeznaczonej do łączenia z ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym nie może przekraczać sumy dopuszczalnej masy wynikającej z dopuszczalnych nacisków na oś lub osie i masy przypadającej na urządzenie sprzęgające.” „12b. Maksymalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego w ciągniku rolniczym nie może przekraczać 3000 kg, przy czym:

1) dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może przekraczać wartości określonej przez producenta ciągnika rolniczego oraz wartości określonej dla urządzenia sprzęgającego zgodnie z jego świadectwem homologacji;
2) nie może być przekroczony maksymalny nacisk osi tylnej pojazdu, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 10.”;

Zmiana 2:
w § 5, który określa jakie wartości nacisku osi nie mogą być przekroczone, wprowadza nowe brzmienie ust. 1 w pkt 4 lit. b: „pojazdów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4-10 – 11,5 tony”. Wartości pozostały bez zmian, rozszerzono tylko zakres tego zapisu o ciągniki rolnicze, co jest konsekwencją i wynika ze zmiany pierwszej.


Zmiana 3:
§ 8 ust. 5 pkt 4, który dotyczy współczynnika przepuszczalności światła przez szyby samochodowe otrzymał nowe brzmienie: „4) przednie i przednie boczne powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 70%”. Do tej pory wartość współczynnika dla szyb przednich wynosiła 75%.

Zmiana 4
: § 9 ust. 1 pkt 8 dotyczący wyposażenia i budowy pojazdu, a w tym konkretnym przypadku – instalacji elektrycznej – otrzymał nowe brzmienie. Ze zmiany tej wynika, że pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby „instalacja elektryczna była zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym wskutek tarcia o inne elementy pojazdu, a także przed korozją; dopuszcza się wyposażenie instalacji elektrycznej w umieszczony w łatwo dostępnym miejscu wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od zasadniczej instalacji elektrycznej bez użycia narzędzi – dotyczy samochodu ciężarowego i specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ciągnika siodłowego i balastowego oraz autobusu o liczbie miejsc większej niż 15 łącznie z miejscem kierowcy, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.;”

W najbliższej przyszłości należy spodziewać się kolejnej, drobnej zmiany tego rozporządzenia związanej z oznakowaniem pojazdów straży gminnej (miejskiej). Ma to na celu ujednolicenie oznakowania tej grupy pojazdów uprzywilejowanych, tak aby w każdym zakątku Polski można je było jednoznacznie zidentyfikować. Na chwilę obecną nie ma jednolitych standardów, dlatego też oznakowanie pojazdów straży miejskiej jest różne, w zależności o regionu kraju.

Autor: Marcin Barankiewicz (PISKP)
Artykuł ukazał się w numerze 4/2011 „Serwisu Motoryzacyjnego”

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!