Szkolenia PIM w kwietniu

, 30 marca 2005, 0:00

Polska Izba Motoryzacji przygotowała trzy bloki szkoleniowe skierowane do firm motoryzacyjnych. Obecnie podajemy terminy szkoleń, które odbędą się w miesiącu kwietniu. Tematyka, zakres, terminy szkoleń, a także inne szczegóły poniżej.

I. Temat: Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych


Głównym celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców i pracowników warsztatów do nowych zasad jakimi się kieruje rynek motoryzacyjny, a w szczególności rynek ubezpieczeniowy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych: najważniejsze zmiany funkcjonowania rynku ubezpieczeń w tym komunikacyjnych, problemy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych: opóźnienie i zwłoka ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, realizacja obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych a orzeczenie organów wymiaru sprawiedliwości, pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej według orzecznictwa sądowego, zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z przywróceniem uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego, podatek VAT jako element szkody, uwolnienie cen części zamiennych i wpływ tego zagadnienia na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, stawka za roboczogodzinę jako element kształtowania dochodu warsztatu naprawczego.
Termin szkolenia: 21 kwietnia 2005
Miejsce szkolenia:
ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów)
Liczba uczestników: max 15
Koszt szkolenia:
350 PLN od osoby,
299 PLN od osoby cena promocyjna,
199 PLN od osoby dla członków Polskiej Izby Motoryzacji
Szkolenie prowadzi: p. A. Makowski – specjalista do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych
Program szkolenia:
1. Zasady wypłaty odszkodowań z tytułu:
Umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
– zakres i zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela,
– problem podstaw odpowiedzialności ubezpieczyciela,
– zasada naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości,
– zagadnienie wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody,
– szkoda osobowa a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Umowy ubezpieczenia autocasco:
– znaczenie ogólnych warunków ubezpieczenia w procesie zawierania umowy ubezpieczenia AC,
– zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń,
– analiza typowych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia AC wybranych towarzystw ubezpieczeniowych,
– najważniejsze różnice pomiędzy postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia AC wybranych ubezpieczycieli.
2. Wybrane problemy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, które wystąpiły w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych:
– opóźnienie i zwłoka ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania,
– realizacja obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych a orzeczenie organów wymiaru sprawiedliwości,
– pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej według orzecznictwa sądowego,
– zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z przywróceniem uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego,
– podatek VAT a ubezpieczenia.
3. Audatex:
– Audatex jako narzędzie wprowadzenia zasady pełnego pokrycia szkody w przypadku szkody OC,
– Audatex jako narzędzie ustalenia wartości szkody w oparciu o warunki ogólne AC.
4. Metodologia ustalenia indywidualnej stawki za roboczogodzinę dla konkretnego zakładu naprawczego.
5. GVO, czyli mechanizmy wolnorynkowe w organizacji napraw powypadkowych w Polsce.

II. Temat: GVO – pierwszy krok


Przez cały rok podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone podstawowe szkolenia „GVO – pierwszy krok”, aby jak najlepiej uczestnicy rynku motoryzacyjnego poznali zawiłości nowych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych. Wiedza na ten temat jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania firmy motoryzacyjnej po wstąpieniu Polski do UE.
Termin szkolenia: 19 kwiecień 2005
Miejsce szkolenia: ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów)
Liczba uczestników: max 15
Koszt szkolenia:
250 PLN od osoby,
199 PLN od osoby dla członków Polskiej Izby Motoryzacji
Szkolenie prowadzi: Marek Konieczny
Program szkolenia:
1. Prawo europejskie dotyczące sektora motoryzacyjnego
– Skąd się wzięła dyrektywa GVO?
– Rozporządzenie WE 1400/2002 i jego odpowiednik w Polsce (Rozporządzenie – RM z 28.01.2003)
2. Sprzedaż samochodów
– Autoryzacja, jak utrzymać, jak otrzymać nową?
– Ograniczenia terytorialne
– Co wolno zapisać, a czego nie w umowie dealerskiej?
– Selekcja ilościowa, czy jakościowa?
3. Usługi serwisowe
– Podział sprzedaży i serwisu
– Jak dostać autoryzację serwisową?
– Standardy jakościowe – co można określić, a co nie?
– Czy będą możliwe autoryzacje cząstkowe?
– Czy niezależne warsztaty będą mogły robić przeglądy serwisowe?
4. Części zamienne
– Co to są części o porównywalnej jakości?
– Jakich części będą używały autoryzowane serwisy?
– Jak będzie z gwarancjami?
– Jak wprowadzić swoje części do sieci dealerskich?
5. Informacja techniczna
– Kto będzie miał dostęp do informacji?
– Co musi ujawnić producent samochodów?
– Gdzie będzie można znaleźć te informacje?

III. Temat: Ochrona środowiska: stacja serwisowa – czysty interes


Termin szkolenia: 14 kwiecień 2005
Miejsce szkolenia:
ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów)
Liczba uczestników: max 15
Koszt szkolenia:
350 PLN od osoby,
300 PLN od osoby cena promocyjna,
199 PLN od osoby dla członków Polskiej Izby Motoryzacji
Szkolenie prowadzi: Mirosław Baściuk
Program szkolenia:
Część 1 – Ochrona środowiska

1. Zagadnienia ochrony środowiska w serwisie samochodowym,
– pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska, na pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi – kto je potrzebuje, jaka jest procedura uzyskania takiego pozwolenia?
– zasady ewidencji emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, poboru wód i ścieków wprowadzanych do wód lub o ziemi,
– sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego – zasady wypełniania sprawozdania, terminy, opłaty za korzystanie ze środowiska – zasady obliczania opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
2. Ćwiczenia praktyczne: uczestnicy otrzymają przykładowe dane (lub alternatywnie praca w grupach 3-osobowych), na podstawie których będą musieli określić jakie dokumenty będą wymagane, obliczyć opłaty marszałkowskie oraz sporządzić sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego.
Część 2 – Gospodarka odpadami
1. Podstawowe obowiązki wytwarzających odpady,
2. Pozwolenia w gospodarce odpadami;
– rodzaje: pozwolenia na wytwarzanie odpadów, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
– miejsce ubiegania się o pozwolenie,
– zasady sporządzania wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
– przykład wniosku,
3. Prowadzenie ewidencji odpadów karta przekazania odpadów,
– karta ewidencji odpadów,
– sprawozdania roczne do Urzędu Marszałkowskiego,
4. Rodzaje odpadów powstających w serwisach samochodowych, kody odpadów wg katalogu odpadów,
– odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne, surowce wtórne,
5. Sposoby gromadzenia odpadów, rozwiązania:
– pojemniki do gromadzenia,
– sposób przygotowania miejsca gromadzenia odpadów,
6. Ćwiczenia praktyczne: uczestnicy otrzymają przykładowe dane (karty przekazania odpadów), na podstawie których będą zobowiązani przygotować karty ewidencji oraz sprawozdanie roczne do urzędu marszałkowskiego,
7. Ćwiczenia praktyczne: wykonanie wstępnego wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń na stronie www.pim.pl lub telefonicznie: Dział Doradztwa i Szkoleń tel. (22) 845-01-40

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!