Szkolenia PIM dla firm motoryzacyjnych

19 stycznia 2005, 0:00

Polska Izba Motoryzacji przygotowała trzy bloki szkoleniowe skierowane do firm motoryzacyjnych. Obecnie podajemy terminy szkoleń które odbędą się jeszcze w styczniu, a także w lutym i marcu. Tematyka, zakres, terminy szkoleń, a także inne szczegóły poniżej.

I. Temat: Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców i pracowników warsztatów do nowych zasad jakimi się kieruje rynek motoryzacyjny, a w szczególności rynek ubezpieczeniowy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych: najważniejsze zmiany funkcjonowania rynku ubezpieczeń w tym komunikacyjnych, problemy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych: opóźnienie i zwłoka ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, realizacja obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych a orzeczenie organów wymiaru sprawiedliwości, pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej według orzecznictwa sądowego, zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z przywróceniem uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego, podatek VAT jako element szkody, uwolnienie cen części zamiennych i wpływ tego zagadnienia na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, stawka za roboczogodzinę jako element kształtowania dochodu warsztatu naprawczego. Szkolenie prowadzi p. Andrzej Makowski specjalista do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych.
Termin szkolenia: 27 stycznia 2005 i 17 lutego 2005
Miejsce szkolenia: ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów)
Liczba uczestników: max 15
Koszt szkolenia:
350 PLN od osoby,
299 PLN od osoby cena promocyjna,
199 PLN od osoby dla członków Polskiej Izby Motoryzacji
Szkolenie prowadzi: p. A. Makowski
Program szkolenia:
1. Zasady wypłaty odszkodowań z tytułu:
Umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
– zakres i zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela,
– problem podstaw odpowiedzialności ubezpieczyciela,
– zasada naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości,
– zagadnienie wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody,
– szkoda osobowa a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Umowy ubezpieczenia autocasco:
– znaczenie ogólnych warunków ubezpieczenia w procesie zawierania umowy ubezpieczenia AC,
– zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń,
– analiza typowych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia AC wybranych towarzystw ubezpieczeniowych,
– najważniejsze różnice pomiędzy postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia AC wybranych ubezpieczycieli.
2. Wybrane problemy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, które wystąpiły w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych:
– opóźnienie i zwłoka ubezpieczyciela w wypłacie odszkodowania,
– realizacja obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych a orzeczenie organów wymiaru sprawiedliwości,
– pojęcie szkody częściowej i szkody całkowitej według orzecznictwa sądowego,
– zagadnienie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z przywróceniem uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego,
– podatek VAT a ubezpieczenia.
3. Audatex:
– Audatex jako narzędzie wprowadzenia zasady pełnego pokrycia szkody w przypadku szkody OC,
– Audatex jako narzędzie ustalenia wartości szkody w oparciu o warunki ogólne AC.
4. Metodologia ustalenia indywidualnej stawki za roboczogodzinę dla konkretnego zakładu naprawczego.
5. GVO, czyli mechanizmy wolnorynkowe w organizacji napraw powypadkowych w Polsce

II. Temat: Nowoczesny salon i stacja serwisowa dzięki dotacjom unijnym

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska może korzystać ze wsparcia finansowego pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych. Szkolenia organizowane przez Polską Izbę Motoryzacji Consulting są skierowane do firm i osób zainteresowanych dotacjami w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, a także osób wyrażających chęć poszerzenia obszaru swojej działalności w zakresie modernizacji przedsiębiorstwa, dostosowania technologii i produktów do wymogów dyrektyw unijnych, wdrażanie innowacyjności, zastosowanie i wykorzystanie technologii elektronicznych itp.

Termin szkolenia: 28 luty 2005 i 23 marzec 2005
Miejsce szkolenia: ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów)
Liczba uczestników: max 15
Koszt szkolenia:
350 PLN od osoby
299 PLN od osoby, cena promocyjna
199 PLN od osoby dla członków Polskiej Izby Motoryzacji
Szkolenie prowadzi: Specjalista PIM Consulting
Program szkolenia:
1. Fundusze UE jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
2. Możliwości bezpośredniego wsparcia dla salonu i stacji serwisowych w ramach:
Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)
Działanie 2.1 (dotacje na doradztwo)
Działanie 2.3 (dotacje na inwestycje)
Działanie 2.4 (dotacje na ochronę środowiska)
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Programu PHARE na rok 2005
3. Zasady udzielania wsparcia salonom i stacjom serwisowym na przykładzie SPO-WKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje:
– Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
– Rodzaje projektów
– Wydatki kwalifikowane
– Kryteria oceny projektów
– Procedura składania wniosków
– Jak uniknąć błędów formalnych i merytorycznych
4. Możliwość dofinansowania projektów związanych z zakupem:
– Wyposażenia (np. kabiny lakierniczej, linii diagnostycznej, oczyszczalni ścieków, windy towarowej),
– Budową i modernizacją budynku salonu lub serwisu,
– Instalacją i uruchomienie środków trwałych,
– Zakup gruntów (do 10% wartości inwestycji),
5. Przedstawienie i omówienie przykładowego wniosku aplikacyjnego, który otrzymał dotację.

III. Temat: GVO – pierwszy krok

Przez cały rok podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone podstawowe szkolenie „GVO – pierwszy krok”, aby jak najlepiej uczestnicy rynku motoryzacyjnego poznali zawiłości nowych regulacji prawnych dotyczących sprzedaży samochodów, usług serwisowych i części zamiennych. Wiedza na ten temat jest nie zbędna do sprawnego funkcjonowania firmy motoryzacyjnej po wstąpieniu Polski do UE.

Termin szkolenia: 1 marzec 2005 i 23 marzec 2005
Miejsce szkolenia: ul. Grażyny 13, Warszawa (Mokotów)
Liczba uczestników: max 15
Koszt szkolenia: 250 PLN od osoby,
199 PLN od osoby dla członków Polskiej Izby Motoryzacji
Szkolenie prowadzi: Marek Konieczny
Program szkolenia:
1. Prawo europejskie dotyczące sektora motoryzacyjnego
– Skąd się wzięła dyrektywa GVO?
– Rozporządzenie WE 1400/2002 i jego odpowiednik w Polsce (Rozporządzenie
– RM z 28.01.2003)
2. Sprzedaż samochodów
– Autoryzacja, jak utrzymać, jak otrzymać nową?
– Ograniczenia terytorialne
– Co wolno zapisać, a czego nie w umowie dealerskiej?
– Selekcja ilościowa, czy jakościowa?
3. Usługi serwisowe
– Podział sprzedaży i serwisu
– Jak dostać autoryzację serwisową?
– Standardy jakościowe – co można określić, a co nie?
– Czy będą możliwe autoryzacje cząstkowe?
– Czy niezależne warsztaty będą mogły robić przeglądy serwisowe?
4. Części zamienne
– Co to są części o porównywalnej jakości?
– Jakich części będą używały autoryzowane serwisy?
– Jak będzie z gwarancjami?
– Jak wprowadzić swoje części do sieci dealerskich?
5. Informacja techniczna
– Kto będzie miał dostęp do informacji?
– Co musi ujawnić producent samochodów?
– Gdzie będzie można znaleźć te informacje?

Szczegółowe informacje na temat szkoleń na stronie www.pim.pl
lub telefonicznie: Dział Doradztwa i Szkoleń tel. (22) 845-01-40

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!