Plany Auto Partner S.A. po wejściu na giełdę

, 6 maja 2016, 13:50

Kolejna firma działająca na stabilnym i rozwijającym się rynku części zamiennych spróbuje swoich sił na Giełdzie Papierów Wartościowych. Auto Partner S.A. obok Inter Carsu oraz Foty będzie trzecim dystrybutorem części obecnym na GPW.

 
Dla dystrybutora wejście na giełdę oznacza przede wszystkim szansę na pozyskanie nowych środków na rozwój. Auto Partner S.A. z emisji nowych akcji zamierza pozyskać około 66,7 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na ulepszenie logistyki, rozbudowę sieci filialnej (w perspektywie dwóch lat liczba filii z 60 ma wzrosnąć do 80) rozwój asortymentu oraz marek własnych. Duży nacisk ma być kładziony na poszerzenie asortymentu części do samochodów azjatyckich, a także do motocykli. Z wypowiedzi prezesa Aleksandra Góreckiego wynika, że firma nie planuje dzisiaj rozszerzania oferty o części do pojazdów użytkowych, ze względu na brak doświadczenia w tym segmencie rynku. 
 
Auto Partner S.A. zamierza dalej rozwijać się także za granicą. W planach jest utworzenie pierwszych filii poza Polską. W 2015 roku przychody dystrybutora wyniosły 518,6 mln zł z czego 18,5% stanowił eksport. Zdaniem Prezesa w kolejnych latach udział eksportu w całościowych przychodach grupy w kolejnych latach powinien utrzymywać się na porównywalnym poziomie. 
 

Więcej szczegółów w poniższym komunikacie prasowym:

Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną, obejmującą sprzedaż nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących. Spółka planuje pozyskać z emisji nowych akcji środki w wysokości ok. 66,7 mln PLN  brutto (przy założeniu Ceny Maksymalnej), które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN.

– „Rozpoczęliśmy już proces wprowadzania do oferty części do samochodów japońskich, których liczba na polskich drogach rośnie oraz części motocyklowych, na które popyt rośnie w związku z nowymi regulacjami unijnymi. To działania, które obok rozbudowy sieci filii i magazynów oraz wprowadzeniem kolejnych marek własnych, są wśród naszych celów emisji. Środki pozyskane z emisji nowych akcji pozwolą nam przyspieszyć dynamiczny rozwój Grupy. Wierzymy, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. 20 lat działalności i systematyczne zwiększanie skali działania w różnych warunkach panujących na rynku, pokazało, że mamy jasno sprecyzowane cele, według których realizujemy strategię Spółki." – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta BZ WBK S.A. oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego w dniach 10 – 16 maja 2016 r. Cena Maksymalna została ustalona przez Spółkę na poziomie 2,90 PLN.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k., zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ AUTO PARTNER S.A.:

  • Akcje Oferowane obejmują Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane.
  • Oferta publiczna obejmuje od 1 do 23 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H nowej emisji (Nowe Akcje) oraz do 23 000 000 akcji imiennych, w tym 111 110 akcji serii B, 20 386 257 akcji serii D oraz 2 502 633 akcji serii E (Akcje Sprzedawane).
  • W ramach Oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji (pierwszeństwo przydziału Nowych Akcji). Jednocześnie w zależności od wyników bookbuildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących (Akcje Sprzedawane). Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone przez Akcjonariusza Sprzedającego wyłącznie, gdy w ramach Oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane Nowe Akcje. W procesie decyzyjnym kluczowa będzie kwestia osiągnięcia minimalnego poziomu free float.
  • Cena Maksymalna została ustalona przez Spółkę na poziomie 2,9 PLN.
  • Akcje Oferowane zostaną podzielone na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.
  • Obecni akcjonariusze oraz Spółka zdecydowali się na lock-up: najwięksi akcjonariusze Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej) zdecydowali się na 540-dniowy lock-up, pozostali akcjonariusze na 360-dniowy lock-up.
  • Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu emisji i sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych nowi akcjonariusze obejmą 39,32% akcji Spółki.

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

DATA

DZIAŁANIE

5 maja 2016

Publikacja Ceny Maksymalnej

10-16 maja  2016

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

6-17 maja 2016

Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17 maja 2016

Ustalenie i publikacja ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych

18-20 maja 2016

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 23 maja 2016

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

6 czerwca 2016

Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW

 

CELE EMISJI

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Spółki. W ramach sprzedaży akcji nowej emisji, przy założeniu Ceny Maksymalnej na poziomie 2,90 PLN za jedną akcję, Spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości około 66,7 mln PLN brutto. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN i obejmuje realizację następujących projektów:

PROJEKT

KWOTA (mln PLN)

Utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych                                    

24,6

 Rozbudowa sieci filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce

         19,0

Wprowadzenie dodatkowych marek własnych w różnych segmentach rynkowych

10,0

Uruchomienie filii i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych

10,0

Rozszerzenie oferty części do samochodów japońskich

4,0

Wprowadzenie asortymentu części motocyklowych

4,0

 

– „Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części samochodowych, z ugruntowaną i stale umacniającą się pozycją na rynku polskim. Systematycznie zwiększamy nasze udziały rynkowe w Polsce i rozwijamy ekspansję zagraniczną. Szybki rozwój Grupy to efekt konsekwentnej realizacji strategii, inwestycji Grupy,. Działamy na rynku o dużym potencjale. Rosnący i stosunkowo stary park samochodowy w Polsce to dla nas ogromne możliwości rozwoju. Polepszająca się sytuacja gospodarcza wpływa także na wzrost zakupów samochodów. Równie dużym potencjałem rozwoju charakteryzują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Poza rozwojem sieci dystrybucji, którego efekty widać w sprzedaży w 2016 roku, stale pracujemy także nad dalszą dywersyfikacją szerokiej oferty produktowej Grupy, która pozwala nam docierać do różnych segmentów produktowych i cenowych." – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

W związku ze zwiększaniem przez Spółkę ilości asortymentu dostępnego w miastach o największym potencjale rynku oraz możliwościami realizowania dostaw do okolicznych filii Grupa planuje utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych. W okresie do 24 miesięcy  od zakończenia oferty planowane jest utworzenie centrów w Warszawie i Wrocławiu. W ramach tworzenia centrów logistyczno-magazynowych Spółka planuje korzystać wyłącznie z długoterminowych umów najmu nieruchomości.

Obecnie Grupa posiada sieć 60 filii krajowych. Po rozbudowie, w okresie do 24 miesięcy od zakończenia oferty, liczba filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce jest szacowana na 80. W 2016 roku Spółka uruchomiła filie w Sochaczewie, Szczecinie i Gdańsku. Do końca bieżącego roku planowane jest otwarcie filii w Tarnowskich Górach, Wadowicach i Chełmie. Pozostałe lokalizacje będą zależne m.in. od aktualnej sytuacji rynkowej i potencjału rynku. Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółka planuje korzystać z długoterminowych umów najmu nieruchomości, w których zlokalizowane są filie.

W ramach realizacji strategii dywersyfikacji produktowej i dalszego wzrostu rentowności Spółka  planuje wprowadzenie marek własnych zarówno w wyższym segmencie cenowym tzw. premium jak i w segmentach niższych cenowo. Planuje rozszerzenie asortymentu o elementy układu hamulcowego, zawieszenia i układu elektrycznego. Pełna realizacja celu planowana jest do 24 miesięcy od zakończenia oferty.

W ramach rozwoju na rynkach zagranicznych planuje, w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oferty, utworzenie filii w Czechach i na Łotwie (gdzie uruchomiona została już spółkę zależna, która docelowo ze względu na geograficzne oddalenie będzie zarządzała działalnością Grupy na Litwie i Łotwie ). Obecnie Grupa realizuje sprzedaż zagraniczną z magazynów z Polski.

Grupa planuje dalsze rozszerzanie oferty części do samochodów japońskich. Udział samochodów azjatyckich na polskich drogach stale rośnie.Dotychczas zaangażowany kapitał obrotowy na ten cel wyniósł 1,5 mln zł. Pełna realizacja celu planowana jest do 12 miesięcy od zakończenia oferty.

Grupa planuje także dalsze rozszerzanieoferty części do motocykli w związku z dużym potencjałem tego rynku i rosnącym popytem w wyniku nowych regulacji unijnych. Dotychczas zaangażowany kapitał obrotowy na ten cel wyniósł ok. 2,0 mln zł. Pełna realizacja celu planowana jest do 12 miesięcy od zakończenia oferty.

STRATEGIA

Strategia rozwoju Grupy opiera się na wzroście organicznym i zakłada dalszy wzrost skali działalności, zwiększenie udziału w rynku i umacnianie jej pozycji rynkowej przy jednoczesnej koncentracji na efektywności biznesowej w celu realizacji atrakcyjnych marż.

Grupa realizuje strategiczne cele, z których kluczowe to:

1.       Wzrost skali działaniapoprzez m.in. rozbudowę i usprawnianie sieci dystrybucji: tworzenie własnych oddziałów i regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (wykorzystane również do zaopatrywania wybranych rynków zagranicznych) oraz ekspansję zagraniczną (sprzedaż z magazynów w Polsce oraz plan uruchomienia filii na terenie Łotwy i Czech).

2.       Dalsza dywersyfikacja produktowa poprzez rozszerzanie asortymentu oferowanych przez Grupę części zamiennych.

3.       Dalszy wzrost rentowności m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych marek własnych o różnym pozycjonowaniu cenowym, w tym także z segmentu premium; rosnącą skalę działania, ulepszanie i rozbudowę rozwiązań IT (pozwalające na efektywną kontrolę kosztów).

 

WYNIKI FINANSOWE 2013-2015, TENDENCJE W I KWARTALE I KWIETNIU 2016

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Auto Partner w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela:

 

w mln PLN 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 518,6 425,1 354,8
EBIT 26,2 24,3 30,7
EBITDA 30,1 27,7 33,2
Zysk netto 16,3 15,1 22,6

 

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 518,6 mln zł i były wyższe o 22% od wartości uzyskanej w roku 2014. Spółka szacuje swój udział w rozproszonym rynku na 6,1%. Dzięki utrzymującej się od kilku lat wysokiej, przekraczającej 20% rocznie, dynamice wzrostu  przychodów ze sprzedaży wskaźnik ten zwiększył się 2-krotnie od 2007 roku i nadal konsekwentnie rośnie.

Również wynik EBITDA, zysk operacyjny oraz zysk netto Grupy były w 2015  roku znacząco wyższe niż w roku 2014. Natomiast wyniki uzyskane w 2014 roku stosunkowo słabsze w porównaniu z rokiem 2013 były związane z ponoszeniem wysokich nakładów m.in. nadynamiczny rozwój oddziałów w całej Polsce oraz nowoczesne centrum logistyczne w centrali w Bieruniu.Nowo otwarte oddziały zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia.Pozytywne tendencje wynikające z rozwoju Grupy i otwierania nowych filii wpłynęły na wyższą dynamikę sprzedaży Spółki w I kwartale
i kwietniu 2016 roku.W tym okresie wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Auto Partner była wyższa o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015.

 

 

Możliwość dodawania komentarzy została zablokowana, na prośbę firmy Auto Partner SA

Dowiedz się więcej

Auto Partner SA wchodzi na giełdę – KNF zatwierdziła prospekt
Auto Partner SA wchodzi na giełdę – KNF zatwierdziła prospekt

Kolejny dystrybutor części jest bliski wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny złożony przez firmę Auto Partner SA. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną jeszcze w pierwszej połowie roku. Według komunikatu wydanego przez firmę, Auto Partner planuje emisję nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących. Środki z emisji nowych akcji spółka zamierza […]

Znamy cenę akcji giełdowych Auto Partner SA
Znamy cenę akcji giełdowych Auto Partner SA

Auto Partner S.A. ustalił cenę akcji w ofercie publicznej. Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku. Cenę akcji w ofercie publicznej ustalono na 2,20 zł za jedną akcję. Oferta obejmuje łącznie 38 806 872 akcji oferowanych w ramach oferty (Akcje Oferowane), w tym 23 mln akcji nowej emisji (Nowe […]

Wirtualna wycieczka po firmie Auto Partner SA
Wirtualna wycieczka po firmie Auto Partner SA

Auto Partner SA udostępnił ciekawą aplikację, dzięki której można wirtualnie odwiedzić siedzibę firmy. Dzięki aplikacji znajdującej się pod adresem https://goo.gl/maps/8TxdgrpeMU92 można przejść się po korytarzach biurowca firmy oraz odwiedzić magazyn centralny. Auto Partner S.A. zaprasza więc na wirtualną wycieczkę do Bierunia, w którym znajduje się siedziba firmy.

Auto Partner SA znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku
Auto Partner SA znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku

Spółka Auto Partner SA opublikowała raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2016 roku. Firma przedstawia bardzo dobre wyniki w ujęciu do analogicznego miesiąca zeszłego roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Auto Partner w maju tego roku były o 36% wyższe od tych w roku ubiegłym i wyniosły 59,6 mln zł. Jest to wzrost prawie o […]