Ubezpieczenie warsztatu – co można ubezpieczyć?

22 lutego 2017, 13:04

Ubezpieczenie warsztatu samochodowego to niemal standard. Istnieją jednak różne rodzaje i warianty ubezpieczeń. Jak wybrać optymalny? Od czego zacząć? Na co zwrócić uwagę czytając umowę? Jak wygląda likwidacja szkody?

– Pierwszym krokiem do lepszego zarządzania ryzykiem przez właścicieli warsztatu samochodowego jest zidentyfikowanie zagrożeń, które – gdy rzeczywiście będą miały miejsce – mogą zaburzyć lub nawet uniemożliwić dalsze funkcjonowanie serwisu. W znakomitej większości przypadków te ryzyka można ubezpieczyć, co pozwoli na kontynuowanie biznesu niezależnie od przeciwności losu. – przekonuje Łukasz Konon, Specjalista ds. ubezpieczeń w Biurze Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych ERGO Hestii.

Stopień ochrony ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników. Inne ryzyka istnieją dla serwisów oponiarskich lub zajmujących się podstawowymi naprawami, a inne dla serwisów, w których jeden pojazd spędza kilka dni. Istotne jest też, czy wynajmujemy lub leasingujemy budynek warsztatu i jego wyposażenie, a nawet czy znajduje się on na ogrodzonej posesji, czy jest narażony na akty wandalizmu.

W przypadku PZU, warsztat samochodowy można ubezpieczyć: od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od stłuczenia szyb i innych przedmiotów. Dostępne są też ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie assistance.

Odpowiedzialność cywilna warsztatu

OC chroni gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Zakres tego ubezpieczenia da się dopasować do potrzeb warsztatu. OC chroni klienta warsztatu podczas naprawy pojazdu, w trakcie jazdy próbnej a także po wykonaniu przez serwis naprawy.

Najczęściej, zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa. Nie obejmuje ono jednak szkód wyrządzonych umyślnie przez mechaników, a także np. szkód wobec rodziny właściciela warsztatu oraz pojazdów bliskich i pracowników właściciela serwisu.

W regulaminach znajdziemy też zapis o wyłączeniu z odpowiedzialności szkód powstałych w związku z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych. Oznacza to, że warsztaty używające np. podrobionych testerów diagnostycznych narażają się nie tylko na odpowiedzialność przed producentem oryginalnego urządzenia lub oprogramowania, ale także na pokrywanie ewentualnych uszkodzeń w zepsutym przez warsztat pojeździe obsługiwanym podrobionym testerem.

Podstawową klauzulą w pakiecie PZU Doradca jest OC za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia itp. Jeśli właściciel warsztatu zatrudnia pracowników, klauzula OC pracodawcy zapewni ochronę w razie roszczeń pracowników poszkodowanych w wypadku przy pracy, który powstał z winy pracodawcy.

Jeśli przedsiębiorca wynajmuje albo dzierżawi lokal na potrzeby prowadzanej działalności wtedy przydatna będzie klauzula OC najemcy nieruchomości, chroniąca w razie szkody wyrządzonej przez przedsiębiorcę właścicielowi wynajmowanej nieruchomości. Podobnie przy szkodach wyrządzonych przez przedsiębiorcę właścicielowi np. urządzeń albo maszyn, które były leasingowane, dzierżawione albo wynajmowane: przydatna może być klauzula OC najemcy ruchomości.

Ubezpieczenia dodatkowe

Oprócz podstawowego ubezpieczenia mienia począwszy od należącego do firmy budynku, wyposażenia, sprzętu czy samochodów klientów, które wymagają takiej samej ochrony ubezpieczeniowej w każdej firmie, są ryzyka wymagające specjalnej ochrony w formie klauzul dodatkowych. Chodzi na przykład o:

  • ochronę warsztatu i znajdującego się w nim mienia oraz urządzeń znajdujących się na zewnątrz od szkód w wyniku wandalizmu (dewastacji),
  • ochronę elektrycznych i elektronicznych urządzeń od przepięcia.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna nie jest związana z wartością majątku. Stanowi maksymalną wysokość jaką zakład ubezpieczeń wypłaci za wyrządzoną przez ubezpieczonego szkodę osobie trzeciej. Roszczenia osób trzecich mogą być wyższe niż wartość jego majątku. Odpowiednio wysoka suma gwarancyjna zmniejsza ryzyko związane z działalnością warsztatu i zwiększa wiarygodność ubezpieczonego wobec jego klientów. Warto też zwrócić uwagę na wysokość podlimitów do klauzuli.

– W przypadku OC działalności gospodarczej, minimalną proponowaną sumą gwarancyjną jest 1 000 000 zł, natomiast najczęściej wybierana przez klientów jest suma 500 000 zł. – mówi Łukasz Konon z ERGO Hestii.

Ryzyka nazwane i all risks

Ubezpieczenia możemy podzielić na ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych i all risks. W przypadku tych pierwszych chronione są wyłącznie te szkody, które są zawarte w umowie, np. w wyniku pożaru, powodzi, itp. Nie pokrywają zaś tych, które nie są zapisane w umowie. Dokładnie odwrotna sytuacja panuje w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich, czyli all risks. Tutaj ubezpieczamy się od wszystkich zdarzeń losowych, których nie wyłączono w umowie. W obu sytuacjach warto tę umowę przeczytać.

Jak wygląda postępowanie likwidacyjne?

W PZU postępowanie likwidacyjne toczy się z udziałem ubezpieczającego lub ubezpieczonego albo jego przedstawiciela. Po zgłoszeniu szkody rzeczoznawca przeprowadza oględziny i szacuje straty w mieniu. Szkody rozlicza się na podstawie faktur za naprawę uszkodzonego mienia. Koszty, które wskaże poszkodowany są weryfikowane zgodnie z zakresem szkody. W OC poszkodowany klient może zgłosić szkodę także bezpośrednio do PZU. Wskazuje on wtedy wysokość poniesionej szkody. Po zgłoszeniu roszczenie jest analizowane w postępowaniu likwidacyjnym (m.in. czy mieści się w zakresie udzielanej ochrony zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia OC).

materiały PZU i ERGO Hestia

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!