Warsztaty w zakresie obsługi likwidacji szkód komunikacyjnych

, 12 października 2005, 0:00

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na dwudniowe warsztaty w zakresie Obsługi Likwidacji Szkód Komunikacyjnych.

Termin szkolenia: 14-15 Listopad 2005
Liczba uczestników: max 20
Koszt szkolenia: 1100 zł
Szkolenie prowadzi: p. A. Makowski – specjalista do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych


Program szkolenia:


1. Przygotowanie merytoryczne pracownika serwisu mające na celu odpowiednie ukierunkowanie działań Klienta w kontaktach z zakładem ubezpieczeń a w efekcie uzyskanie optymalnej wartości odszkodowania:
a) Przyjęcie samochodu do naprawy
b) Zakres wywiadu, który należy przeprowadzić z Klientem:
– z jakiego ubezpieczenia ma zostać zlikwidowana szkoda (OC, AC) i który z ubezpieczycieli jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania,
– uzyskanie informacji na temat okoliczności zaistnienia wypadku pod kątem ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę (oświadczenie sprawcy wypadku, sporządzenie notatki służbowej przez Policję, ukaranie sprawcy mandatem, skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego),
– ustalenie prawa własności uszkodzonego pojazdu (szczególnie ważne w przypadku pojazdów zakupionych na kredyt oraz będących przedmiotem umowy leasingu).
c) Poinstruowanie Klienta o sposobie postępowania przed ubezpieczycielem w konkretnym przypadku w oparciu o zebrany wywiad:
– konieczność prowadzenia wszelkiej korespondencji z ubezpieczycielem w formie pisemnej,
– prawo osoby zainteresowanej do wglądu do akt szkody prowadzonych przez zakład ubezpieczeń w świetle nowych przepisów w przypadku szkody z tytułu AC i OC
– przegląd techniczny w oparciu o art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003r jako narzędzie sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, którego naprawa przekracza 2000 zł.

2. Główne zasady aktów prawnych regulujących zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeniowych:
– pakiet ustaw ubezpieczeniowych z 22 maja 2003 roku
– Kodeks cywilny,


3. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco wybranych towarzystw ubezpieczeniowych w świetle nowych zasad kształtowania założeń warunków ogólnych


4. Rozliczanie szkód komunikacyjnych metodą szkody całkowitej jako efekt kalkulacji opłacalności naprawy w przypadku szkody z tytułu OC i AC. Kalkulacja wartości opłacalności naprawy w przypadku szkody z AC i z OC sprawcy


5. Stawka za rbg jako narzędzie generowania zysku w działalności warsztatu naprawczego.

6. Systemy kosztorysowań jako narzędzie ustalenia ceny umownej za wykonaną usługę naprawy powypadkowej samochodu.


7. Proces sądowy jako ostateczny krok w dochodzeniu roszczeń w zakresie naprawienia szkody komunikacyjnej.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!