Czy luki prawne uniemożliwią sprzedaż części produkowanych w Polsce?

17 marca 2004, 0:00

Poniżej prezentujemy Państwu list jaki dwa dni temu został wystosowany przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Producentów Części Samochodowych pana Antoniego Dąbrowskiego do pana Jacka Piechoty – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Szanowny Pan Jacek Piechota
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


Wnosimy o pilne podjęcie działań w celu przywrócenia krajowego dopuszczenia wyrobów na podstawie certyfikacji na znak B.
Na wniosek Departamentu Polityki Przemysłowej MGPiPS, został uchylony art. 62 z ustawy o ocenie zgodności wyrobów (Dz. U 03.170.1652), co praktycznie spowodowało likwidację certyfikacji na znak B, stosowaną w kilku branżach przemysłu.
Uchylenie art. 62 w ustawie, nie znajduje uzasadnienia w art. 28 i 30 w II rozdziale TWE, ani w żadnym pisanym dokumencie związanym z naszym przystąpieniem do UE. Potwierdza to fakt istnienia w wielu krajach UE równolegle i równoprawnie zatwierdzenia krajowego, odpowiednika naszej certyfikacji na znak B i zatwierdzenia wg dyrektyw UE.
Na spotkaniu w SPCM w dniu 4.03.04r. z udziałem przedstawicieli MGPiPS i MI przedstawiliśmy działające w Niemczech, zatwierdzenie ABE wydawane przez KBA.
Pełny opis działania tego zatwierdzenia wyrobów przekazaliśmy Z-cy Dyr. Dep. Polityki Przemysłowej Mirosławowi Lewińskiemu. Jest to dodatkowy dowód, że likwidacja certyfikacji na znak B, nie była wymuszona przepisami UE.
Uchylenie art. 62 odbiera producentom nabyte prawo do dostarczania na rynek wyrobu, który ma ważny certyfikat np. do roku 2007, co jest sprzeczne z Konstytucją. Z tego powodu w imieniu naszym i producentów Kancelaria Prawna Henryk Goryszewski zaskarżyła do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ocenie zgodności wyrobów (Dz. U 03.170.1652). Interpelację poselską w tej sprawie do Marszałka Sejmu złożył poseł na Sejm RP Adam Stanisław Szejnfeld.
Skutki gospodarcze uchylenia art. 62, z ustawy dotykają producentów z branży narzędzia medyczne, budownictwo, wyroby elektryczne i części motoryzacyjne.
Wg oceny przedstawionej przez Pana H. Goryszewskiego na spotkaniu w dniu
4 marca b.r. w SPCM zaistniały stan prawny spowoduje, że po 1 maja 2004r., polscy producenci wymienionych wyżej branż nie będą mogli sprzedawać swoich wyrobów na rynku polskim ani eksportować. Firmom głównie MSP grozi zamknięcie i eliminacja z rynku, a dziesiątki tysięcy pracowników tych firm zwiększą liczbę bezrobotnych w naszym kraju.
Z Dyrektywy Nowego Podejścia “Maszyny” nr 98/37/EC wyłączona jest motoryzacja. Dla części zamiennych wyposażenia pojazdów w przepisach UE obowiązują dyrektywy starego podejścia i związane z nimi regulaminy EKG ONZ. W ustawie o ocenie zgodności wyrobów (art. 5 pkt. 17 ustawy Dz. U 03.170.1652) i zgodnie z atr.10 ust. 1 tej ustawy Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności może określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowe wymagania dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie zawarte w innych aktach prawnych niż dyrektywy nowego podejścia.
Na spotkaniu w dniu 4 marca b.r. w Stowarzyszeniu okazało się, dyrektywy starego podejścia związane z częściami zamiennymi wyposażenia pojazdów nie zostały wprowadzone do porządku prawnego RP i nie zostało wydane żadne rozporządzenie właściwego ministra zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy.
Przedstawiciele obu ministerstw stwierdzili, że nie należało to do ich kompetencji i żadne ministerstwo nie poczuwa się do odpowiedzialności za powstałą lukę prawną. W tej sytuacji Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do Premiera L. Millera z kopią do Podsekretarza Stanu UKIE Jarosława Pietrasa z prośbą o pilne wskazanie właściwego ministerstwa odpowiedzialnego za wprowadzenie szczegółowych wymagań dla części zamiennych wyposażenia pojazdów.
W naszej ocenie stan prawny dla części zamiennych wyposażenia pojazdów w świetle ustawy o ocenie zgodności i ustawy o bezpieczeństwie produktów (Dz. U 03.229.2275) wygląda następująco. Do 1 maja 2004 r obowiązuje certyfikacja na znak B, a po przystąpieniu do UE polscy producenci branży zamiennych części wyposażenia pojazdów nie mają czym oznaczać swoich wyrobów i tym samym dostarczać ich na rynek. W branży zamiennych części wyposażenia pojazdów nie występuje oznaczenie CE.
Wynika to z przepisów UE, w których regulaminy EKG ONZ nie są przepisami prawa. Są do prawa UE inkorporowane przez odpowiadające im dyrektywy starego podejścia, które nie zostały wprowadzone do porządku RP.
Zaistniały stan prawny, mamy nadzieję, że nie zamierzony, działa na szkodę polskich producentów i polskiej gospodarki. Stworzona luka prawna wymaga podjęcia natychmiastowych działań zaradczych przez właściwe ministerstwo.
Dlatego wnosimy o przywrócenie certyfikacji na znak B, co można zrobić szybko wydając Rozporządzenie Ministra zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Dz. U 03.170.1652.
W celu wyjaśnienia sytuacji prawnej i przedstawienia planu działań zaradczych zapraszam przedstawicieli MGPiPS, MI i UKIE na spotkanie w dniu 25 marca b.r. o godzinie 11.00 w Stowarzyszeniu ul. Annopol 4 w Warszawie.
Z wyrazami szacunku
Antoni T. Dąbrowski
Prezes Zarządu SPCM

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!