Wyniki finansowe Grupy Auto Partner w 1 kw. 2021 roku

, 18 maja 2021, 9:58

Grupa Auto Partner w I kwartale 2021 roku wypracowała dobrą sprzedaż i zysk. Przy 28-procentowym wzroście przychodów ze sprzedaży (do 475,7 mln zł) zysk netto Grupy wzrósł o 198% do 37,8 mln zł.

Grupa kontynuowała ekspansję zagraniczną (+39% r/r do 214,0 mln zł) realizując sprzedaż na 28 rynkach. W Polsce Grupa zanotowała 20-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 261,7 mln zł). Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową i wysoką rentowność. Marża brutto ze sprzedaży była zbliżona do poziomów z poprzednich kwartałów, a rok do roku wzrosła o 1,41 pp. do 27,6%. Na pozostałych poziomach rentowność również istotnie wzrosła r/r.

Dalszy wzrost skali działania Grupa uzyskuje umacniając pozycję na rynkach zagranicznych, wzmacniając sprzedaż wysokomarżowych produktów i zachowując ceny produktów dostosowane do rosnących wcześniej kursów walut.

Pozytywny wpływ na poprawę rentowności miały m.in. ścisła kontrola kosztów operacyjnych niższe koszty finansowe, w efekcie obniżki kosztów odsetkowych (wynikających ze znaczącego spadku zadłużenia oraz historycznie najniższych stóp procentowych) oraz braku znaczących różnic kursowych.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec marca 2021 odpowiadał za ponad 55% łącznej sprzedaży, ale największe dynamiki przychodów Grupa regularnie notuje w eksporcie. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 28 rynków.

– Ten rok rozpoczęliśmy dobrą sprzedażą i poprawą zyskowności na wszystkich poziomach. Trzeba pamiętać, że zadziałał też efekt niskiej bazy rok wcześniej, gdyż w marcu 2020 sprzedaż spadła z powodu lockdownu. Dobre wyniki w I kwartale br., znacznie wyższe rok do roku, to także efekt wcześniej podjętych, właściwych decyzji  m.in. dotyczących optymalizacji kosztów czy wyboru odpowiedniego momentu do dalszego rozwijania sieci dystrybucji. Część tych decyzji podjęliśmy jeszcze przed Covid-19. Mamy bardzo dobrą płynność, obniżyliśmy istotnie zobowiązania kredytowe, co dziś dodatkowo procentuje. Obecnie zwiększamy zatrudnienie, widzimy dobre perspektywy dla dystrybucji części samochodowych. Otoczenie rynkowe nam sprzyja, choć jednocześnie gospodarka wciąż pozostaje pod wpływem pandemii. Spodziewamy się w tym roku dalszego rozwoju rynku części samochodowych, mamy potencjał do zwiększania skali zarówno za granica jak i w kraju – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Wybrane dane finansowe po 1 kw. 2021 roku:

PLN’000 1Q 2021 1Q 2020 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 475 689 371 103 28%
Sprzedaż w Polsce 261 707  217 589  20%
Sprzedaż zagraniczna 213 982  153 514  39%
Zysk brutto ze sprzedaży 131 425 97 296 35%
Marża brutto na sprzedaży 27,63% 26,2% 1,41 pp.
EBITDA 54 705 24 656 122%
Marża EBITDA 11,50% 6,64% 4,86%
EBIT 48 563 19 001 156%
Marża EBIT 10,21% 5,12% 5,09 pp.
Zysk brutto 46 726 15 696 198%
Zysk netto 37 755 12 678 198%
Marża netto 7,94% 3,42% 4,52 pp.

Powierzchnia magazynowa i sieć dystrybucji

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza obecnie 100 tys. mkw. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa w 2020 roku zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.). Grupa w I kwartale br. otworzyła 6 nowych filii w Polsce, a od stycznia do 18 maja: 8 filii, co oznacza, że posiada obecnie 98 filii.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!