Autos – Specjalista ds. Zaopatrzenia

9 lutego 2018, 11:51 Oferta może być już nieaktualna

Fir­ma AU­TOS po­szu­ku­je kan­dy­da­tów do pra­cy na sta­no­wi­sko:

Spe­cja­li­sta ds. Za­opa­trze­nia

Miej­sce pra­cy: So­lec Ku­jaw­ski

Ogól­ny za­kres obo­wiąz­ków:

 • Pla­no­wa­nie za­ku­pów oraz ko­or­dy­na­cja re­ali­za­cji do­staw ar­ty­ku­łów
 • Mo­ni­to­ro­wa­nie sta­nów ma­ga­zy­no­wych
 • Ana­li­za ryn­ku czę­ści zamiennych oraz ofert do­staw­ców
 • Współ­pra­ca i kon­takt z do­staw­ca­mi

Wy­ma­ga­my od kan­dy­da­tów:

 • Zna­jo­mość bran­ży
 • Ini­cja­ty­wy oraz sa­mo­dziel­no­ści w dzia­ła­niu
 • Ko­mu­ni­ka­tyw­ność i umie­jęt­ność pro­wa­dze­nia ne­go­cja­cji han­dlo­wych
 • Zna­jo­mość ob­słu­gi kom­pu­te­ra (pa­kiet MS Of­fi­ce, pocz­ta elek­tro­nicz­na)
 • Pra­wa jaz­dy kat. „B”
 • Zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go

Ofe­ru­je­my:

 • Atrakcyjne wy­na­gro­dze­nie
 • Umowę o pracę
 • Pracę w pręż­nym ze­spo­le
 • Pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych przez sys­tem szko­leń pra­cow­ni­czych

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne ofer­tą pra­cy pro­si­my o prze­sła­nie CV i li­stu mo­ty­wa­cyj­ne­go na ad­res r.​waszkow­ski@​autos.​com.​pl.

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.97 ro­ku o Ochro­nie Da­nych Oso­bo­wych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

In­for­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.

CV kan­dy­da­tów nie­roz­pa­trzo­ne w da­nym pro­ce­sie re­kru­ta­cji są prze­cho­wy­wa­ne przez okres 10 mie­się­cy na po­trze­by ko­lej­nych pro­ce­sów re­kru­ta­cji. Po tym okre­sie są usu­wa­ne, a da­ne oso­bo­we kan­dy­da­tów nie są prze­twa­rza­ne w żad­nym ce­lu. Kon­tak­tu­je­my się je­dy­nie z wy­bra­ny­mi oso­ba­mi.