Autos – Specjalista ds. Wyposażenia Warsztatu

9 lutego 2018, 12:06 Oferta może być już nieaktualna

Fir­ma AU­TOS po­szu­ku­je kan­dy­da­tów do pra­cy na sta­no­wi­sko:

Spe­cja­li­sta ds. Wy­po­sa­że­nia Warsz­ta­tu

Miej­sce pra­cy: Pol­ska pół­noc­na i po­łu­dnio­wa

Do głów­nych za­dań oso­by za­trud­nio­nej na tym sta­no­wi­sku na­le­żeć bę­dzie:

 • Przy­go­to­wa­nie ofert wy­po­sa­że­nia warsz­ta­tu oraz ich pre­zen­ta­cja u klien­ta
 • Prze­pro­wa­dza­nie szko­leń, po­moc w bie­żą­cych pro­ble­mach eks­plo­ata­cyj­nych urzą­dzeń, pierw­sze uru­cho­mie­nia
 • Uczest­ni­cze­nie w pro­mo­wa­niu pro­duk­tów wy­po­sa­że­nia warsz­ta­tów pod­czas im­prez bran­żo­wych oraz spo­tkań z klien­ta­mi
 • Wspar­cie pod­le­głych od­dzia­łów Au­tos w za­kre­sie do­radz­twa oraz su­ge­stii wy­bo­ru wy­po­sa­że­nia warsz­ta­to­we­go
 • Po­zy­ski­wa­nie klien­tów oraz utrzy­my­wa­nie po­zy­tyw­nych re­la­cji z obec­ny­mi

Ocze­ku­je­my od kan­dy­da­tów:

 • Wy­kształ­ce­nie tech­nicz­ne (pre­fe­ro­wa­ne szko­ły sa­mo­cho­do­we, me­cha­nicz­ne itp.)
 • Pod­sta­wo­wa wie­dza w za­kre­sie bu­do­wy po­jaz­dów, dia­gno­sty­ki, ukła­dów kli­ma­ty­za­cji bę­dzie do­dat­ko­wym atu­tem
 • Umie­jęt­ność ła­twe­go na­wią­zy­wa­nia kon­tak­tów, ra­dze­nie w sy­tu­acjach stre­so­wych
 • Bar­dzo do­bra or­ga­ni­za­cja pra­cy, su­mien­ność, sa­mo­dziel­ność
 • Go­to­wość ucze­nia się oraz wy­jaz­dów służ­bo­wych
 • Bie­gła ob­słu­ga kom­pu­te­ra (pa­kiet Of­fi­ce)
 • Pra­wo jaz­dy kat. B

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w du­żej fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji na ryn­ku
 • Umo­wę o pra­cę w sta­bil­nej fir­mie o uzna­nej po­zy­cji na ryn­ku
 • Pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji, rów­nież awans za­wo­do­wy
 • Atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie
 • Szko­le­nia w kra­ju i za­gra­ni­cą
 • Na­rzę­dzia nie­zbęd­ne do pra­cy (sa­mo­chód, te­le­fon, kom­pu­ter)

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne ofer­tą pra­cy pro­si­my o prze­sła­nie CV i li­stu mo­ty­wa­cyj­ne­go na ad­res: szko­le­nia@​autos.​com.​pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji (zgod­nie z usta­wą z dn. 29.08.97 ro­ku o Ochro­nie Da­nych Oso­bo­wych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

In­for­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi.

CV kan­dy­da­tów nie­roz­pa­trzo­ne w da­nym pro­ce­sie re­kru­ta­cji są prze­cho­wy­wa­ne przez okres 10 mie­się­cy na po­trze­by ko­lej­nych pro­ce­sów re­kru­ta­cji. Po tym okre­sie są usu­wa­ne, a da­ne oso­bo­we kan­dy­da­tów nie są prze­twa­rza­ne w żad­nym ce­lu.