Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

, 13 lutego 2015, 11:09

Według Michelin, w 2015 roku popyt na opony z segmentu samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarowych powinien nadal rosnąć w Ameryce Północnej i w Chinach, jak również w Europie, gdzie jednak będzie utrzymywał się na nieco niższym poziomie. Na nowych rynkach wzrost będzie zgodny z trendami rynkowymi, a w Azji Południowo-Wschodniej rynek będzie się odradzał.

Klienci segmentu opon przemysłowych będą skłonni do dalszego ograniczenia zapasów. Spodziewany jest spadek sprzedaży opon pierwszego wyposażenia w segmencie rolniczym, podczas gdy segment opon budowlanych, pierwszego wyposażenia oraz infrastrukturalnych będzie nadal nieznacznie wzrastał.

Celem Michelin jest wzrost wolumenów sprzedaży zgodnie z aktualnymi trendami panującymi na rynkach, na których Grupa prowadzi swoją działalność. Dodatkowo, Grupa w 2015 roku stawia sobie za cel wzrost zysku przed uwzględnieniem zdarzeń jednostkowych, uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie 11% oraz przepływów pieniężnych w wysokości około 700 mln euro przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1,7 – 1,8 mld euro.

(w milionach euro)

2014

2013

sprzedaż netto

19 553

20 247

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych


z czego: efekt walutowy

2 170

-145

2 234

Marża operacyjna przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych

11,1%

11,0%

Opony do samochodów osobowych
i dostawczych oraz ich dystrybucja

10,5%

10,2%

Opony ciężarowe i ich dystrybucja

8,1%

7,8%

Działalność specjalistyczna

19,3%

20,6%

Zysk operacyjny po uwzględnieniu pozycji jednorazowych

1 991

1 974

Zysk netto

1 031

1 127

Nakłady inwestycyjne

1 883

1 980

Zadłużenie netto

707

142

Zadłużenie netto/Kapitał własny

7%

2%

Wynagrodzenia pracowników

4 612

3 895

wolne środki pieniężne (wypracowane w działalności operacyjnej minus wydatki inwestycyjne)

322

1 154

roce

11,1%

11,9%

liczba pracowników

 112 300

 111 200


Przegląd rynków

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

2014

% zmiana rok do roku

Europa
(w tym Rosja i Turcja)

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka/Indie/ Bliski Wschód

łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany

+ 3%

+ 1%

+ 5%

+ 6%

+ 4%

+ 4%

– 16%

+ 5%

+ 2%

+ 4%

+ 3%

+ 4%

4 kwartał 2014

% zmiana rok do roku

Europa
(w tym Rosja i Turcja)

Ameryka Północna

Azja

(bez Indi)

Ameryka Południowa

Afryka/Indie/ Bliski Wschód

łącznie

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany

– 0%

– 7%

+ 4%

+ 6%

– 0%

+ 3%

– 9%

+ 5%

+ 12%

+ 4%

+ 1%

+ 1%

 

Pierwsze wyposażenie

 • W Europie 3-proc. wzrost popytu odzwierciedlał skumulowany efekt 5-proc. wzrostu w krajach Europy Zachodniej (kompensując niską sprzedaż z początku 2013 roku) oraz 12-proc. spadku w Europie Wschodniej (w tym 25-proc. spadek w 4 kwartale).
 • W Ameryce Północnej rynek rozwijał się prężnie, rosnąc o 5-proc. rok do roku. Wzrost napędzał trwały popyt na rynku samochodów oraz sprzyjające warunki ekonomiczne.
 • W Azji (z wyłączeniem Indii) rynek wzrósł w sumie o 4-proc. W Chinach rynek w dalszym ciągu rósł dynamicznie – 9-proc. rok do roku.
 • W Ameryce Południowej 16-proc. spadek popytu w porównaniu z 2013 rokiem wynikał ze słabej sytuacji ekonomicznej w Brazylii i Argentynie.
   

Rynek wymiany

 • W Europie rynek wzrósł o nieco ponad 1-proc. w całym roku. Popyt w Zachodniej Europie rósł o 2-proc. pomimo 8-procentowego spadku w 4 kwartale z powodu niskiego popytu na opony zimowe. Rynek opon zimowych był stabilny w ciągu roku – niektóre z konkurencyjnych firm rozpoczęły dostawy opon do dealerów już w czerwcu, jednak ciepła pogoda jesienią spowodowała nagły i ostry spadek popytu, a w efekcie dealerzy zostali ze sporymi zapasami niektórych marek.
 • W Ameryce Północnej rynek wzrósł o 6-proc., dzięki zwiększaniu zapasu opon importowanych
 • z Chin w odpowiedzi na planowanie wprowadzenie obowiązku celnego, jak również stabilnemu popytowi na opony zimowe w Kanadzie oraz chłonnemu rynkowi w Meksyku.
 • W Azji (z wyłączeniem Indii), popyt rósł w sumie o 4-proc. W Chinach wzrost wyniósł 8-proc. rok do roku by spowolnić w drugiej połowie roku z powodu słabszej sytuacji ekonomicznej.  Z kolei rynek Japoński wzrósł o 2-proc. a popyt napędzało głównie zwiększone zapotrzebowanie na opony zimowe.
 • W Ameryce Południowej popyt wzrósł o 5-proc napędzany głównie przez rynek brazylijski.
   

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

2014

% zmiana rok do roku

Europa
(w tym Rosja i Turcja)

Ameryka Północna

Azja

(bez Indi)

Ameryka Południowa

Afryka/Indie/ Bliski Wschód

łącznie

Pierwsze
wyposażenie *

Rynek wymiany*

– 9%

+ 1%

+ 16%

+ 8%

+ 1%

+ 1%

– 21%

– 4%

+ 3%

– 1%

– 1%

+ 1%

4 kwartał 2014

% zmiana rok do roku

Europa
(w tym Rosja i Turcja)

Ameryka Północna

Azja

(bez Indi)

Ameryka Południowa

Afryka/Indie/ Bliski Wschód

łącznie

Pierwsze
wyposażenie *

Rynek wymiany*

– 15%

– 4%

+ 25%

+ 5%

– 4%

– 2%

– 34%

– 10%

– 0%

– 1%

– 4%

– 2%

*Opony radialne i diagonalne

 

Pierwsze wyposażenie

 • W Europie odnotowano znaczący 9-procentowy wzrost rynku, mimo spadku sprzedaży w Europie Zachodniej (-4 proc.) z powodu niekorzystnych warunków ekonomicznych i politycznych oraz wprowadzenia nowych norm emisji spalin Euro VI. Spadek odnotowano również w Europie Wschodniej.
 • W Ameryce Północnej rynek nadal rozwijał się gwałtownie (wzrost o 16%), stymulowany przez popyt w segmencie opon pierwszego wyposażenia.
 • W Azji (z wyłączeniem Indii) popyt na opony radialne i diagonalne wzrósł o 1-proc. W Chinach
 • 1-proc. wzrost rynku był efektem poprawy wydajności sektora transportowego oraz mniejszego zapotrzebowania na opony ze strony segmentu  autobusowego z powodu silnej konkurencji ze strony przewoźników kolejowych.
 • Na rynkach Ameryki Południowej popyt obniżył się gwałtownie – 21-proc w skali roku i 34-proc
 • w samym tylko czwartym kwartale 2014 roku, po gwałtownym wzroście z 2013 roku spowodowanym zapotrzebowaniem ze strony sektora rolniczego.
   

Rynek wymiany
 

 • W Europie rynek wymiany wzrósł o 1% w ciągu roku. W Europie Zachodniej wzrost stymulowany był poprzez sytuację w przemyśle transportowym oraz budowaniu zapasów magazynowych przez dilerów. W Europie Wschodniej popyt spadł szczególnie silnie w czwartym kwartale roku. W 2014 roku odnotowano również gwałtowny wzrost zapotrzebowania na opony z segmentu podstawowego. 
 • Rynek Ameryki Północnej nadal rozwijał się gwałtownie, rosnąc 8-proc. rok do roku. W czwartym kwartale zanotował natomiast spadek rok do roku z powodu wysokiej bazy porównawczej. Czynniki makroekonomiczne oraz trendy w przemyśle transportowym pozostały stabilne, podczas gdy udział rynkowy opon importowanych zwiększył się, zwłaszcza w Meksyku.
 • Wolumen sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Indii) wzrósł o 1-proc. W Chinach rynek wzrósł o 1-proc. pomimo spowolnienia w segmencie transportu towarów i przy stabilnej sytuacji segmentu przewozów pasażerskich. W Japonii wolumen wzrósł o 6-proc, głównie dzięki większemu popytowi na opony zimowe pod koniec roku.
 • W Ameryce Południowej wolumen sprzedaży wzrósł o 4-proc. przy bardziej wymagających warunkach społeczno-ekonomicznych.
   

 Opony Specjalistyczne

Opony przemysłowe – popyt na duże opony przemysłowe spadł gwałtownie w porównaniu z 2013 rokiem, na skutek m. in. zmniejszenia stanów magazynowych i ograniczenia nakładów inwestycyjnych przez spółki wydobywcze, które były odpowiedzią na spadek cen surowców.  Popyt na rynku pierwszego wyposażenia odrodził się gwałtownie w krajach rozwiniętych po tym jak w ubiegłym roku zapasy magazynowe były ograniczane przez przedsiębiorstwa. 
 
Opony rolnicze
– popyt na rynku pierwszego wyposażenia w krajach rozwiniętych i w Ameryce Północnej osłabł gwałtownie m. in. z powodu spadających cen zbóż oraz zniesieniu przywilejów podatkowych w USA.

Z kolei wolumen sprzedaży na rynku wymiany był stabilny w Europie (choć nieco osłabł w drugiej połowie roku), ale w Ameryce Północnej był znacząco niższy.

Opony do jednośladów – w Europie rynek opon motocyklowych rozwijał się, czemu sprzyjały temu korzystne warunki atmosferyczne. Z kolei w Ameryce północnej popyt spadł rok do roku.

Opony lotnicze – popyt na rynku samolotów komercyjnych wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem wskutek zwiększania się pasażerskiego ruchu lotniczego.

Sprzedaż netto i wyniki operacyjne w 2014

Sprzedaż netto w 2014 roku wyniosła 19 553 mln euro w porównaniu do 20 247 mln euro rok wcześniej. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 2 170 mln euro w porównaniu do 2 234 mln euro w 2013. Zysk netto za 2014 rok wyniósł 1 031 mln euro.

Pomimo utrzymania wysokich wydatków inwestycyjnych w 2014 roku oraz zrealizowanych przejęć, Grupa Michelin osiągnęła wolne przepływy pieniężne na poziomie 722 mln euro. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił 7% przy długu netto na poziomie 707 mln euro. Na koniec poprzedniego roku wskaźnik wynosił 2%, a dług 142 mln euro.

Informacje o segmentach

w mln euro

sprzedaż netto

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych

marża operacyjna przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych

 
 

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz dystrybucja

10 498

10 693

1 101

1 086

10,5%

10,2%

Opony ciężarowe
i dystrybucja

6 082

6 425

495

503

8,1%

7,8%

Działalność specjalistyczna

2 973

3 129

574

645

19,3%

20,6%

Grupa

19 553

20 247

2 170

2 234

11,1%

11,0%

 

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz dystrybucja
Sprzedaż netto w segmencie opon do samochodów osobowych oraz dystrybucji wyniosła 10 498 mln euro (po uwzględnieniu negatywnego wpływu wahań kursów walutowych na poziomie 1,3%) w porównaniu do 10 693 mln euro w 2013. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 1 101 mln euro (stanowiąc 10,5% sprzedaży netto) w porównaniu do 1 086 mln euro (10,2%) w roku 2013.

Opony ciężarowe i dystrybucja

Sprzedaż netto w segmencie opon ciężarowych i dystrybucji wyniosła 6 082 mln euro w porównaniu do 6 425 mln euro w 2013.  Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 495 mln euro, stanowiąc 8,1% sprzedaży netto, w porównaniu do 503 mln euro oraz 7,8% rok wcześniej.

Działalność specjalistyczna

Sprzedaż netto w segmencie opon specjalistycznych wyniosła 2 973 mln euro w porównaniu do 3 129  mln euro w 2013.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!