Inwestycję w szkolenie pracownika można zabezpieczyć – porada prawna

, 3 stycznia 2013, 11:38

Inwestycję w szkolenie pracowników można zabezpieczyć, dzięki czemu nie wiąże się ona z ryzykiem poniesienia dużych strat finansowych. O szczegółach tego rozwiązania opowiedział Adam Krupa – doradca prawny z platformy Legal & Strategic Support Team.

Adam Krupa - Doradca prawnyBranża motoryzacyjna cechuje się wysoką innowacyjnością. Stałemu ulepszaniu podlegają nie tylko układy zainstalowane w pojazdach, ale również urządzenia i procedury diagnostyczne. W konsekwencji właściciele warsztatów i stacji obsługi muszą inwestować nie tylko w ich wyposażenie, lecz również w szkolenia pracowników. Dodatkowo system autoryzacji wymusza na warsztatach, które się nimi legitymują, żeby zatrudniały osoby posiadające odpowiednie certyfikaty, świadectwa lub uprawnienia. Taki stan rzeczy powoduje, iż właściciele warsztatów zainteresowani są tym, by ich pracownicy podnosili kwalifikacje zawodowe. Co jednak w sytuacji, gdy koszty szkolenia są wysokie i musi pokryć je w całości lub w części pracodawca? Czy od strony prawnej może on w jakikolwiek sposób zabezpieczyć swoją inwestycję?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jeżeli pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zawiera on z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę taką zawiera się na piśmie. Strony określają w niej najczęściej kwestię pokrywania opłat za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie. Mogą ustalić również kwestię urlopu szkoleniowego czy też zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by umożliwić punktualne przybycie oraz uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach.

Z drugiej jednak strony zgodnie z Kodeksem pracy, w pewnych sytuacjach, pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Stanie się tak gdy:

1)   pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji, 

2)   pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, jednak nie dłuższym niż 3 lata, 

3)   pracownik w okresie wskazanym w umowie rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 k.p.(tzw. mobbing), 

4)   pracownik w okresie wskazanym w umowie rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia, mimo braku przyczyn rozwiązania stosunku pracy w tym trybie.

Z pewnością istnieją sytuacje, w których zastosowanie opisanego powyżej rozwiązania nie będzie gwarancją dobrej współpracy pracodawcy i pracownika. Jednak wobec konieczności podnoszenia kwalifikacji z pewnością warto się nad nim zastanowić. Być może w połączeniu z innymi mechanizmami, określonymi w prawie pracy, umowa szkoleniowa pozwoli na bezpieczne inwestowanie w przyszłość.

 

Adam Krupa – doradca prawny z firmy Legal & Strategic Support Team.

Kontakt mailowy: info@lsst.pl

Dowiedz się więcej

Spalanie oleju odpadowego nieopłacalne i nielegalne?
Spalanie oleju odpadowego nieopłacalne i nielegalne?

Chociaż na pierwszy rzut oka spalanie oleju odpadowego w lokalnych kotłowniach wydaje się legalne, artykuł 13 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. zakazuje prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Ust. 3 w art. 49a ustawy dopuszcza spalanie olejów odpadowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: nie zawierają PCB […]

Dajmy sobie szansę na skuteczne wyegzekwowanie należności
Dajmy sobie szansę na skuteczne wyegzekwowanie należności

Jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zabezpieczenie uzyskania zapłaty za wykonaną pracę lub dostarczony towar. Dotyczy to każdego rodzaju działalności, nie wyłączając prowadzenia warsztatu obsługi pojazdów. Plagą naszej rzeczywistości gospodarczej jest fakt, iż coraz częściej spotykamy się z koniecznością „mobilizowania” kontrahentów do terminowego regulowania należności. Czasem wystarczy jeden […]

Jak to działa, kiedy coś przestaje działać – czyli obowiązki sprzedawcy wynikające z rękojmi i gwarancji
Jak to działa, kiedy coś przestaje działać – czyli obowiązki sprzedawcy wynikające z rękojmi i gwarancji

Do redakcji portalu MotoFocus.pl zwrócił się ostatnio sprzedawca części motoryzacyjnych, którego zastanawia fakt, że jego odpowiedzialność wobec kupujących rozciąga się na okres dwuletni, podczas gdy producent sprzedawanego przez niego towaru udziela gwarancji tylko na okres jednego roku. – Czy to możliwe – pyta zaniepokojony sprzedawca – żeby moja odpowiedzialność trwała dłużej niż odpowiedzialność tego, kto […]

Szkolenia pracowników a obawy pracodawców – jak dobrze zainwestować?
Szkolenia pracowników a obawy pracodawców – jak dobrze zainwestować?

Właściciele warsztatów potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Obawiają się jednak, że inwestycje w szkolenia mogą się nie zwrócić, gdy pracownik po ich odbyciu, zdecyduje się odejść z pracy. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje sposób, by zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. Drogie szkolenia a korzyści z pracownika Klienci warsztatów posiadają coraz bardziej nowoczesne, skomplikowane, […]

Uchylenie mandatu karnego
Uchylenie mandatu karnego

„Przyjmuje Pan mandat, czy kierujemy sprawę do sądu!?” – któż z nas, chociaż raz, nie słyszał tego pytania. Czy jednak rzeczywiście są tylko dwie możliwości zakończenia postępowania mandatowego? Czy po przyjęciu mandatu karnego pozostaje nam tylko opłacenie wymierzonej grzywny? Czy można odwołać się po przyjęciu mandatu? Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, […]

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Nie zawsze rozstanie pracodawcy i pracownika przebiega w miłej atmosferze pożegnalnego bankietu i życzeń pomyślności na nowej zawodowej ścieżce. Bywa niestety i tak, że powodem rozwiązania umowy o pracę jest przewinienie dyscyplinarne, którego dopuścił się pracownik. Taka sytuacja jest trudna dla stron nie tylko pod względem emocjonalnym. Skorzystanie bowiem z możliwości rozwiązania umowy o pracę […]

Takich umów nie należy podpisywać
Takich umów nie należy podpisywać

Nierzadko słyszę od swoich klientów, że w przepisach prawa występują „kruczki prawne” lub, że znają oni umowy, które zawierają „haki”. Najczęściej odpowiadam wówczas, że to jedynie niezbędne elementy systemu prawnego, które można lub czasem trzeba zastosować w danej sytuacji. Są jednak i takie zapisy, na które nigdy nie powinniśmy się godzić. Niebezpieczna klauzula umowna Jednym […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!