Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów

, 22 lutego 2011, 0:00

Ministerstwo Infrastruktury w oparciu o zalecenia NIK przygotowuje rozporządzenia mające na celu wymuszenie na starostwach właściwej kontroli nad działalnością stacji kontroli pojazdów.

Wyniki kontroli NIK dotyczące nadzoru starostów nad stacjami kontroli pojazdów były zatrważające. Nielegalnie działające stacje, a w nich karani lub podejrzani o fałszowanie dokumentów diagności. W 30 proc. badanych powiatów starostowie nadawali uprawnienia diagnostom, którzy nie spełniali wymagań ustawowych tzn. nie byli odpowiednio przeszkoleni i brakowało im praktyki. Diagności łamiący prawo mogli czuć się bezkarni, bo starostowie nie cofali im uprawnień.

W skutek tej kontroli NIK przygotowałą 9 wniosków legislacyjnych postulujących zmianę obowiązującego prawa. Wnosiła między innymi o nadanie szerszych uprawnień kontrolnych Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Uznano iż starostwa nie mają odpowiedniego zaplecza kadrowego i organizacyjnego, aby kontrolować stacje w pełnym zakresie określonym w ustawie o ruchu drogowym. Funkcję miałby przejąć TDT.

Izba sugerowała wprowadzenie obowiązku okresowych szkoleń diagnostów, a także zakaz zatrudniania diagnostów skazanych za przestępstwa związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów.

Biorąc pod uwagę wnioski NIKu Ministerstwo Infrastruktury przy gotowało dwa projekty rozporządzeń.

Pierwszy z nich ma nadać Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego prawo uznawania kwalifikacji do pełnienia funkcji diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów – projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

Drugi określa wymagane kwalifikacje głównego specjalisty ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz starszego specjalisty ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wymagając od takich osób wykształcenia wyższego o specjalności: pojazdy samochodowe, mechanika, mechatronika bądź transport drogowy. Jednocześnie od osoby na stanowisku specjalisty ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów wymaga się wykształcenia minimum średniego o takim samym profilu. Projekt rozporządzenia dotyczy zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 oraz Nr 220, poz. 1721)

Projekt ten dopuszcza do pracy na wymienionych stanowiskach osoby nie spełniające wymaganego wykształcenia pod warunkiem, że osoba taka jest zatrudniona na tym stanowisku dłużej niż 5 lat, lub czynności kontrolne realizowane są na drodze porozumienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Dowiedz się więcej

Szkolenia PISKP na przełomie września i października
Szkolenia PISKP na przełomie września i października

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje na przełomie września i października 2011 roku kolejny cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. Program spotkań obejmuje zagadnienia: Omówienie najnowszego projektu ustawy „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego” z dnia 23 maja 2011 roku. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach wykonawczych w dziedzinie badań […]

Komentarze

Brak komentarzy!