Warsztat przed sezonem wiosennym – klimatyzacja

, 7 marca 2017, 12:34

Klimatyzacja samochodowa to złożony układ. Aby go „obsłużyć”, niezbędne są dwie rzeczy – wiedza techniczna oraz odpowiednia baza narzędzi i produktów.

Zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2017 wszystkie nowo wypro­dukowane samochody muszą być napeł­niane czynnikiem chłodzącym R1234yf. Jest on bardziej przyjazny dla środowiska niż poprzedni R134a. Równolegle prowadzone są intensywne próby wdrożenia do układów klimatyzacji gazu CO2. Proces ten potrwa jed­nak jeszcze przez dłuższy czas.

Zastosowanie nowego czynnika R1234yf w układzie klimatyzacji wymusza niestety na właścicielach samochodów jego wymianę co dwa lata. Wiąże się to z dużo większym kosztem serwisowania układów klimatyzacji. Kolejnym mankamentem R1234yf jest zasto­sowanie oleju PAG z innymi niż w przypadku R134a dodatkami. W związku z tym oleje te mają nieco inne właściwości i nie mogą być ze sobą mieszane.

Potrzebne kolejne urządzenie

Wprowadzenie nowego czynnika wymusza na serwisach zakup kolejnego urządzenia do obsługi klimatyzacji z identyfikatorem czyn­nika i przeznaczenie go tylko do konkretnego rodzaju czynnika. Należy również pamiętać, że mieszanie różnych rodzajów olejów, np. PAG i PAO, może spowodo­wać uszkodzenie kom­presora klimatyzacji, zaworu rozprężnego, osuszacza i zanieczysz­czenie całego układu klimatyzacji. Często do warsztatu trafiają wła­śnie takie auta z zatartą sprężarką – naprawa w takich wypadkach wiąże się z wymianą skraplacza, osu­szacza, zaworu rozprężnego i sprę­żarki na nowe oraz płukaniem pozostałych elementów przy użyciu przeznaczonych do tego celu zestawów do płukania.

Ostatnim elementem naprawy jest spraw­dzenie szczelności poprzez wytworzenie próżni lub za pomocą zestawu do bada­nia nieszczelności. W przypadku wykrycia nieszczelności nie należy stosować żad­nych uszczelniaczy, ponieważ powodują one zabrudzenie czynnika chłodniczego oraz całego układu klimatyzacji, co dopro­wadzi nas do punktu wyjścia. Zawsze należy wymienić nieszczelny element na nowy lub naprawić nieszczelne połącze­nie za pomocą połączeń metalowych typu Dorman (DOR800-600) lub Vulkan Lokring (L13005830).

Dlaczego zawsze należy wymienić osuszacz/akumulator?

Przy wymianie części lub zespołów układu klimatyzacji należy zawsze przestrzegać pod­stawowych zasad postępowania z układami ciśnieniowymi. Ze względu na specyfikę układu kli­matyzacji należy zawsze usunąć czynnik chłod­niczy, a prace monta­żowe przeprowadzać w okularach i ręka­wicach ochronnych – tak, aby ochronić się przed resztkami szkodli­wych substancji. Przy każ­dym otwarciu układu należy zawsze wymienić osuszacz. Ma on działanie higroskopijne – oczyszcza czynnik chłodniczy z wilgoci. Pozostawienie otwar­tego niezabezpieczonego układu powoduje dostanie się powietrza i wilgoci, dlatego konieczne jest zabezpieczenie przyłącza zatyczkami.

Nadmiar wilgoci, który dostanie się wraz z powietrzem, powoduje zablokowanie war­stwy higroskopijnej w osusza­czu, co spowoduje utratę jego właściwości. Dla­tego zawsze należy montować nowe osuszacze lub akumulatory. Zamontowanie zużytego lub zregenerowa­nego elementu może spowodo­wać, że nadmiar wilgoci, który jest w nich skumulowany, doprowadzi do rozkładu elementów filtra­cyjnych, a ich cząstki mogą zanieczyścić skra­placz, parownik, zawór rozprężny lub uszko­dzić sprężarkę. W każdym elemencie układu klimatyzacji znajduje się pewna ilość oleju przeznaczona do smarowania sprężarki. Olej ten w przypadku wymiany usuwany jest z wymienną częścią. Przeciętny podział oleju w układzie klimatyzacji przedstawia się następująco: 50% znajduje się w sprężarce, 20% w parowniku, 10% w skraplaczu, 10% w osuszaczu/akumulatorze i 10% w przewo­dach lub wężach. Należy zawsze pamiętać o tym podziale, ponieważ nadmiar lub brak oleju w układzie klimatyzacji może doprowa­dzić do uszkodzenia kompresora.

Oferta Inter Cars

W aktualnej ofercie Inter Cars znajduje się 905 różnych zastosowań kompreso­rów klimatyzacji, z tego do około 140 będą dostępne kompresory regenerowane Ther­motec Reman, a do 80 – kompresory Ther­motec Klima. Oferta skraplaczy będzie obejmowała 825 różnych zastosowań w tym Thermotec – ok. 500 referencji. Ponadto w asortymen­cie są osuszacze, mające blisko 300 różnych zastosowań, oraz parowniki (około 140 zastosowań). Do tego dochodzi 153 różnych referencji zaworów rozprężnych, a także dmuchawy, oporniki dmuchaw, wentylatory chłodnic, czujniki oraz wiele innych części niezbędnych do kompleksowej naprawy układu klimatyzacji.

Jak poprawnie dobrać części zamienne do kompresorów klimatyzacji?

W kwestii doboru części zamien­nych należy kierować się kil­koma kryteriami. W przy­padku doboru części do kompresorów – pierw­szym i najważniejszym aspektem jest iden­tyfikacja właściwego kompresora znajdu­jącego się faktycznie w samochodzie. Na tabliczce znamionowej kompresora sprawdzamy nr OE kompresora oraz oznaczenie producenta i typ. Mając te informacje, przecho­dzimy do doboru części, szukając ich po numerze OE z tabliczki znamionowej w IC Katalogu Online, lub do doboru w katalogu drukowanym Klimatyzacja 2016/2017 (dostępnym także w wersji elektronicznej na stronie www.wszystkodlawarsztatu.pl).

Próby dobierania części „po samochodzie” niosą ze sobą spore utrudnienia. Wynika to z faktu, iż na pierwszym montażu często występowały różne zmiany, zarówno jeżeli chodzi o producenta, jak i typ kompresora. Tym sposobem przykładowo w Seat Altea 2.0 TDI 2005 r. występują kompresory 4 producentów w łącznie 9 różnych typach. Idąc tą drogą doboru, w dalszym ciągu nie mamy pewności, jaki kompresor znajduje się w samochodzie i konkretnie do którego szu­kamy części. Mimo że kompresory w całości możemy między sobą zamieniać, to jednak części zamienne od jednego typu kompre­sora nie będą pasowały do innego. Dlatego musimy dobrać części do konkretnego przy­padku, który mamy w aucie.

Gdy już zidentyfikujemy, z jakim rodzajem sprężarki mamy do czynienia, przecho­dzimy do dobrania odpowiedniej części, której szukamy. W przypadku doboru sprzęgła kompresora lub jego elementów należy zmierzyć sprzęgło sprężarki. Ważne jest, abyśmy zmierzyli średnicę koła paso­wego (pomiaru należy dokonać „po pasku” – nie mierzymy średnicy kołnierza) oraz policzyli ilość rowków.

Pomocny w doborze części jest drukowany katalog Klimatyzacja 2016/2017, w którym po znalezieniu indeksu możemy posłużyć się zamieszczonymi zdjęciami i sprawdzić, czy odszukaliśmy odpowiednią część.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!