Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

, 13 lipca 2005, 0:00

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. od dnia 1 lipca 2005 firmy zajmujące się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji muszą mieć nowe decyzje w zakresie gospodarki odpadami. Stare pozwolenia wygasły 30 czerwca.
Do tej pory wydano w kraju jedynie 50 zezwoleń na prowadzenie punktów demontażu samochodów.
Stanowi to kilka procent z ogólnej liczby punktów działających do 30 czerwca 2005
Poniżej przedstawiamy oświadczenie Ministra Środowiska w sprawie Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 5 lipca 2005 roku.

Oświadczenie Ministra Środowiska w sprawie Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202)


W związku z pytaniami dotyczącymi ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), Ministerstwo Środowiska przedstawia poniższe stanowisko odnośnie wydawania decyzji w trybie nowej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Na wstępie należy zauważyć, iż informacje odnośnie problematycznych kwestii z zakresu ww. ustawy zostały przygotowane w resorcie środowiska i opublikowane w dniu 10 maja 2005 r. na stronach Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl
(link bezpośredni http://www.mos.gov.pl/1wyjasnienia_do_przepisow/wyjasnienia/recykling_pojazdow/wraki.pdf ).
Zgodnie z art. 61 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dniem 30 czerwca 2005 r. wygasły decyzje w zakresie związanym z wytwarzaniem odpadów powstających w związku z eksploatacją stacji demontażu oraz w zakresie zbierania odpadów w części dotyczącej zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Dotychczas uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zmiany sposobu użytkowania obiektu (dla stacji demontażu) wydane w trybie ustawy – Prawo budowlane pozostają ważne.

Podstawą prawną do wydania nowych decyzji w zakresie gospodarki odpadami
w związku z prowadzeniem – stacji demontażu, punktu zbierania pojazdu lub strzępiarki
są następujące przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach:


 – dla wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów podstawą prawną jest art. 28 ustawy o odpadach w związku z art. 39 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 – dla wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem stacji demontażu, podstawą prawną jest art. 18 ustawy o odpadach w związku z art. 40 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 – dla wydania pozwolenia zintegrowanego (dotyczy przedsiębiorców, którzy będą prowadzić stację demontażu o możliwości przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji powyżej 10 Mg/dobę), podstawą prawną są przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 – dla wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w związku z prowadzeniem stacji demontażu, podstawą prawną jest art. 21 ustawy o odpadach w związku z art. 40 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 – dla wydania pozwolenia zintegrowanego – w związku z prowadzeniem strzępiarki, podstawą prawną są przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 – dla wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem strzępiarki, podstawą prawną jest art. 18 ustawy o odpadach w związku z art. 41 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Należy zaznaczyć, iż brak rozporządzeń w sprawie określenia minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla punktów zbierania, nie może być podstawą do zawieszenia postępowania lub odmowy wydania stosownych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, jakim jest pojazd wycofany z eksploatacji.

Od dnia 1 lipca 2005 r. przedsiębiorcy muszą spełnić wymagania ustawy o odpadach oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Należy zauważyć, że podstawowe wymagania dla stacji demontażu i punktu zbierania pojazdu zostały określone w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Zgodnie z art. 21 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów, natomiast art. 32 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi, że – przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Jeżeli zaistnieje zagrożenie dla poszczególnych elementów środowiska (np. wód podziemnych czy gleb), w przypadku gdy stacja demontażu:
 – znajduje się w miejscu o nieutwardzonej, nieszczelnej powierzchni,
 – nie jest wyposażona w system odprowadzania odcieków,
 – nie posiada odpowiednich instalacji niezbędnych do prowadzenia demontażu,


wówczas, zgodnie z art. 21 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, należy odmówić wydania pozwolenia – (wyniki kontroli WIOŚ).


Generalnie postępowanie z odpadami musi być zgodne ze wszystkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie (przepisy ogólne ustawy o odpadach czy też Prawo ochrony środowiska), np. postępowanie z olejami odpadowymi powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz U. Nr 192, poz. 1968).


Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zgodnie z art. 23 jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zgodnie z art. 24 ww. przedsiębiorca, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który jest kompletny, jest obowiązany do unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych oraz wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.


Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Ekologicznej
Beata Kłopotek

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!