Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

, 4 lipca 2005, 0:00

04.07.2005 r.
Oświadczenie prasowe JC Auto S.A.
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną


Zarząd JC Auto S.A. zawiadamia, że uzyskał od spółki zależnej Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. informację o zawarciu przez nią w dniu 30.06.2005 r. Umowy, w wyniku której Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. nabyła od Auto ABC sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach przedsiębiorstwo, działające pod firmą Auto ABC sp. z o.o. w Piaskach, Oddział w Piaskach z siedzibą w Piaskach, ul. Gostyńska 13, na które składają się w szczególności następujące składniki Oddziału: aktywa, nazwa przedsiębiorstwa „Auto ABC”, prawa do Znaków Towarowych, know-how, prawa wynikające z umów, w tym umów handlowych i serwisowych, koncesje, licencje i zezwolenia, księgi rachunkowe, dokumenty związane z prowadzeniem działalności Oddziału.

Umowa weszła w życie w dniu 30.06.2005 r. Z tą właśnie datą przeszły na Kupującego zgodnie z art. 548 § 1 k.c. wszelkie korzyści i zobowiązania Oddziału.

Cena sprzedaży Oddziału została ustalona na kwotę 8.930.000 PLN, (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), a zapłata ceny nastąpi w dwóch transzach:
część ceny sprzedaży Oddziału w kwocie 3.792.500 PLN, (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) została zapłacona w dniu podpisania Umowy;
pozostała część ceny w kwocie 5.137.500 PLN (słownie: pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) płatna będzie nie później niż w 365 dniu od daty zawarcia Umowy. Druga transza ceny oprocentowana będzie w wysokości 5% w stosunku rocznym licząc od następnego dnia po dniu zawarcia Umowy do ostatniego dnia wymagalności zapłaty drugiej transzy. Odsetki od kwoty 5.137.500 PLN podwyższą cenę nabycia i będą wypłacone wraz z drugą transzą.

Pracownicy Oddziału z chwilą podpisania Umowy stali się pracownikami Kupującego zgodnie z art. 23.1 kodeksu pracy.
Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. planuje kontynuować dotychczasową działalność nabytego Oddziału.
Źródłem finansowania nabywanych aktywów były środki własne Spółki.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!