JC Auto S.A. – Nabycie udziałów w spółce Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o.

, 1 czerwca 2005, 0:00

Raport Bieżący Nr 18/2005
Zarząd JC Auto S.A. informuje, że w dniu 23.05.2005 r. została zawarta umowa, w wyniku której JC Auto S.A. nabyła od dwóch osób fizycznych 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł, każdy tworzące cały kapitał zakładowy spółki Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach, za łączną kwotę 50.000 zł. Nabyte udziały stanowią 100 procent kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 50 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, co stanowi 100 procent ogólnej liczby głosów.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy JC Auto S.A. i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a zbywcami udziałów, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Wszystkie nabyte udziały zostały opłacone w gotówce i ze środków własnych. Nabyte udziały stanowić będą długoterminową inwestycję kapitałową Spółki. Wartość nabytych udziałów zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Spółki według ceny ich nabycia. Przed transakcją zakupu udziałów JC Auto S.A. nie posiadała żadnych udziałów w spółce Auto ABC Motoryzacja Sp. z o.o.
Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 26 maj 2005 roku

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!